ŠKOLSKÝ  PORIADOK

MATERSKEJ ŠKOLY

 

 

I. CHARAKTERISTIKA MATERSKEJ ŠKOLY

 

Materská škola je dvojtriedná, kapacitou 37 detí. Poskytuje celodennú starostlivosť deťom vo veku od 2-6 rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou.

 

Materská škola poskytuje deťom aj možnosť poldenného pobytu. Toto zariadenie tvoria prvá trieda / deti od 3-6 rokov /, druhá trieda / deti 3-6 rokov /  herne ktoré slúžia aj ako spálne, spoločná šatňa, hygienické zariadenia, príručná kuchynka.

 

II.PREVÁDZKA MŠ

 

Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch od 6.30 hod. do 16.30 hod.

 

Riaditel ZŠ s MŠ:  Mgr. Csúsz Péter

Zástupkyňa ZŠ pre MŠ: Bc. Tóthová Henrieta

 

Konzultačné hodiny v MŠ:

1.-2. Týždeň  12.00-14.00 hod.

 

Vedúca školskej jedálne: Kollárová Katarína

 

Konzultačné hodiny: pondelok: 07.00-09.00 hod

 

V čase letných prázdnin je prevádzka MŠ prerušená z hygienických dôvodov

 

V tomto období  vykonávajú prevádzkoví zamestnanci upratovanie a dezinfekciu priestorov, pedagogickí a ostatní zamestnanci podľa plánu dovoleniek čerpajú dovolenku.

 

Prerušenie prevádzky oznámi zástupkyňa pre MŠ oznamom spravidla dva mesiace vopred.

Počas školských prázdnin rozhoduje riaditeľ v spolupráci so zriaďovateľom o prerušenie prevádzky MŠ./ a to jesenné, vianočné, jarné, veľkonočné, letné /

 

 

III. PODMIENKY PRIJATIA A DOCHÁDZKY DIEŤAŤA DO MATERSKEJ ŠKOLY

 

1.        Zápis a prijatie detí do materskej školy

 

Do materskej školy sa príjmajú deti na základe žiadosti zákonného zástupcu, od troch rokov do šiestich rokov, deti odloženou povinnou školskou dochádzkou a dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

 

Do materskej školy sa prijímajú deti priebežne alebo pre nasledujúci školský rok.

Miesto a termín podávania žiadosti pre nasledujúci šk.rok zverejní riaditeľ po dohode so zriaďovateľom na budove MŠ a inom verejne dostupnom mieste spravidla od 15. februára do 15. marca. Riaditeľ spolu s miestom a termínom zverejní aj podmienky príjmania detí do materskej školy. Prednostne sa prijímajú deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou, ktoré dovŕšili 5 rok veku.

 

Žiadosť o priatie rodič obdrží v MŠ. Po jej vyplnení k nej rodič prikladá potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa.

 

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

 

Písomné rozhodnutie o prijatí, resp. nepriatí dieťaťa do MŠ k začiatku šk.roku dostane rodič najneskôr do 30.04. príslušného kalendárneho roku. Prípade príjmania v priebehu šk.roka do 30 dní odo dňa podania žiadosti.

 

Prijatiu zdravého a postihnutého dieťaťa  môže predchádzať adaptačný alebo diagnostický pobyt dieťaťa po dohode rodičia so zástupkyňou pre MŠ.

 

 

2.        Dochádzka detí do materskej školy

 

 

Rodič privádza dieťa do MŠ spravidla do 8.00 hod. prevezme ho spravidla po 15.00 hod. Spôsob dochádzky a spôsob jeho stravovania dohodne rodič so zástupkyňou, alebo triednou učiteľkou MŠ.

V prípade dochádzky dieťaťa v priebehu dňa dohodne rodič čas jeho príchodu a spôsob stravovania tak, aby nenarušil priebeh činností ostatných detí /napr. aby neobmedzil pobyt vonku/.

Prevzatie dieťaťa môže pedagogický zamestnanec odmietnuť ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do MŠ. Neprítomnosť dieťaťa a odhlásenie zo stravy oznámi rodič, najneskôr do 11.00 hod. jeden deň vopred neprítomnosť dieťaťa. Ak sa tak nestane, uhrádza plnú stravnú jednotku, ktorú dieťa obvykle odoberá.

Najneskôr do 14 pracovných dní od začiatku neprítomnosti dieťaťa oznámi rodič dôvod a predpokladaný čas jeho neprítomnosti. Ak je neprítomnosť dlhšia ako 30 po sebe nasledujúcich dní, oznámi dôvod neprítomnosti písomne.

Ak rodič do 14 pracovných dní neoznámi dôvod neprítomnosti dieťaťa alebo závažným spôsobom opakovane poruší školský poriadok MŠ, zástupkyňa po predchádzajúcom upozornení rodiča, môže rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do materskej školy.

 

 

3.        Úhrada príspevkov za dochádzku

 

Za pobyt dieťaťa v MŠ zriadenej orgánom miestnej štátnej správy v školstve prispieva rodič na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa najviac sumou neprevyšujúcou 7,5% sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu.

 

Výška príspevku je 12.-€  mesačne na jedno dieťa vo veku od 2-5 rokov.

Tento príspevok uhradí rodič do 10.dňa v kalendárnom mesiaci, na účet školy.

 

 V zmysle zákonu NR SR č. 245/2008 § 28  ods. 7, 8. príspevok sa neuhrádza za dieťa :

 

a.      ktoré má jeden rok pred povinnej školskej dochádzky.

b.      rodič je poberateľom dávky hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.

c.      ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

d.     ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich    kalendárnych dni z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom.

e.      ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi: v týchto prípadoch uhrádza rodič pomernú časť určeného príspevku.

 

Rodič povinný uhradiť príspevok na stravovanie dieťaťa, pokiaľ sa v MŠ stravuje.

Stravné rodič uhrádza poštovou poukážkou do 25-eho v mesiaci v sume za deň 1,34.-€ na nasledujúci mesiac. V prípade, že rodič neuhradí uvedený príspevok v stanovenom termíne zástupkyňa pre MŠ môže po predchádzajúcom upozornení rodiča rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do materskej školy.

 

 

IV. VNÚTORNÁ ORGANIZÁCIA MATERSKEJ ŠKOLY

 

    6.30 hod.- 10.00 hod.      Hry a hrové činnosti podľa voľby detí,

                                             Edukačné aktivity, pohybové a relaxačné cvičenia,

                                             Hygiena, desiata /priebežne 8.00-9.00hod./

                                             Zážitkové učenie

  10.00 hod.-  11.30 hod.    Pobyt deti vonku / prechádzky, športové aktivity, výlety/

  11.30 hod. - 14.30 hod.    Hygiena, obed, odpočinok

  14.30 hod. - 16.30 hod.    Hygiena, olovrant,/priebežne 14.30-15.00hod./

                                      Hry a hravé činnosti, odchod. / september, október na šk.dvore/

 

          

Organizácia tried a vekové zloženie detí

 

prvá trieda (3-6 ročné deti)     NAPRAFORGÓ

druhá trieda (3-6 ročné deti)   MI CSOPORTUNK

 

Prevádzka tried, schádzanie a rozchádzanie detí:

 

1.trieda   6.30 hod. – 16.00 hod.

2.trieda   7.00 hod. -  16.30 hod.

V čase od 6.30 hod. do 7.30 hod. sa deti schádzajú v prvej  triede, v čase od 16.00 hod. do 16.30 hod. sa deti rozchádzajú v druhej  triede.

 

 

Preberanie detí:

Dieťa od rodičov preberá učiteľka, ktorá zaň zodpovedá od jeho prevzatia až po odovzdanie rodičovi /inej splnomocnenej osobe/ alebo učiteľke, ktorá ju v práci strieda.

 

Organizácia v šatni:

Do šatne majú prístup rodičia, ktorí po vstupe do budovy MŠ použijú ochrannú obuv. Za poriadok v šatni  zodpovedá pani učiteľka, za hygienu a uzamknutie vchodu zodpovedá pani upratovačka.

 

Organizácia v umyvárni a WC:

MŠ má samostatnú umyváreň. Každé dieťa má vlastný uterák,  zubnú kefku.

Za celkovú organizáciu pobytu v umyvárni, uzatvorenie vody, spláchnutie WC a dodržiavanie príslušných hygienických, zdravotných a bezpečnostných predpisov zodpovedá  učiteľka príslušnej triedy.

 

Organizácia v jedálni:

Stravovanie je zabezpečené v triedach. Desiata od 8.00-9.00 hod./priebežne/

Obed sa deťom podáva od 11.30 hod. do 12.00 hod.

Olovrant 14.30-15.00 hod./priebežne/

Za kvalitu a predpísané množstvo stravy, hygienu, zisťovanie počtu stravníkov a pitný režim zodpovedá vedúca zariadenia školského stravovania  na ZŠ Vajanského ako dodávateľ stravovania. Za organizáciu a výchovný proces v jedálni zodpovedajú pedagogickí zamestnanci. Učiteľky vedú deti k osvojeniu si základných návykov kultúrneho stolovania, v maximálnej miere pri tom uplatňujú individuálny prístup k deťom. Počas jedla učiteľka deti nenásilne usmerňuje, podľa želania rodičov aj prikrmuje. Nenúti ich jesť.

Deti 3 rokov  používa pri jedle lyžicu, väčšie  deti používajú kompletný príbor.

 

V. STAROSTLIVOSŤ O HYGIENU, ZDRAVIE  A BEZPEČNOSŤ DETÍ

 

V starostlivosti o zdravie, hygienu a bezpečnosť detí zamestnanci MŠ sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákon 355/2007 O ochrane a podpore a rozvoji verejného zdravia, Vyhláška  MZ SR.527/2007, ZP.

 

Bezpečnosť  a zdravie

Za bezpečnosť a ochranu zdravia detí zodpovedajú učiteľky zariadenia v čase od prevzatia dieťaťa od jeho rodičov až do odovzdania rodičovi alebo ním splnomocnenej osoby.

Ak sa u dieťa počas dňa prejavia príznaky akútneho ochorenia, je povinnosťou ped. zamestnanca dieťa izolovať, zabezpečiť nad ním dohľad a bez meškania informovať zákon. zástupcu dieťaťa.

 

Organizácia pobytu detí vonku:

Počas pobytu detí vonku je učiteľka zodpovedná dodržiavať požiadavky bezpečnosti a ochrany ich zdravia v zmysle príslušných všeobecne záväzných predpisov a pokynov zástupkyne pre MŠ.

Počas pobytu detí vonku je učiteľka povinná zabezpečiť deťom plnohodnotnú, organizovanú činnosť, venuje deťom zvýšenú pozornosť.

 

Na dvore podľa harmonogramu: 10.00-11.30 ,  15.00-16.30

Organizácia v spálni:

Počas popoludňajšieho oddychu v spálni dbá učiteľka na primerané oblečenie detí /pyžamo/. Zabezpečí pravidelné vetranie spálne, ktoré nehrozí zdravie detí. Od odpočívajúcich detí neodchádza, individuálne pristupuje k deťom, ktoré nepociťujú potrebu spánku.

 

 

VI. OCHRANA SPOLOČNÉHO MAJETKU

 

Kľúče od budovy vlastnia riad. ZŠ s MŠ, zástupkyňa pre MŠ, školník ZŠ, upratovačka, učiteľky. V priebehu prevádzky MŠ za uzamykanie budovy zodpovedá upratovačka alebo zástupkyňou poverená  učiteľka. V budove MŠ je bez sprievodu zamestnanca MŠ zakázaný akýkoľvek pohyb cudzej osoby.

 

Vetranie miestností na prízemí sa uskutočňuje len prítomnosti zamestnanca MŠ. Pri odchode z triedy je učiteľka povinná prekontrolovať uzatvorenie okien.

 

Po ukončení prevádzky MŠ je učiteľka povinná odložiť didaktickú techniku na uzamykateľné, vopred určené miesto.

 

Jednotliví zamestnanci zodpovedajú za inventár v rozsahu uvedenom v zmluve o hmotnej zodpovednosti, ktorá je so zamestnancom  uzatvorená písomne. Ďalšie práva a povinnosti súvisiace s ochranou majetku si zamestnanci plnia v zmysle popisu práce.

 

Osobné veci si zamestnanci MŠ odkladajú na určené miesto.

 

Po ukončení prevádzky MŠ všetky priestory skontroluje a uzamkne upratovačka.

 

VII. PRÁVA  A POVINNOSTI DETI A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV

 

Dieťa má právo na:

Dieťa je povinné:

 

Zákonný zástupca dieťaťa má právo:

 

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný:

·         prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

 

 

Školský poriadok prerokovaný a schválený pedagogickou radou dňa 26.08.2009

 

Prevádzka  MŠ bola prerokovaná s rodičmi a odsúhlasená vedením ZŠ s MŠ.

 

Školský poriadok MŠ prerokovaný a schválený na ZRŠ dňa 31.08.2011