ZŠ s MŠ Józsefa Kármána s vyučovacím jazykom maďarským

Kármán József Alapiskola és Óvoda – Lučenec

 

 

 

 

Školský poriadok ŠKD

 

 

 

 

Úvodné ustanovenie

Vnútorný  poriadok ŠKD je základnou organizačnou a pracovno-právnou normou školy, ktorá je právnym subjektom. ŠKD je školským zariadením v rámci ZŠ a plní úlohy v čase mimo vyučovania.

Riadenie a organizácia ŠKD

ŠKD riadi riaditeľ školy. Určuje počet oddelení. Činnosť ŠKD je zameraná na pútavé a pestré aktivity oddychového, rekreačného, relaxačného, záujmového charakteru príprava na vyučovanie, ktorá sa riadi vypracovaným a schváleným rámcovým plánom činnosti ŠKD, z ktorého sa vypracovávajú týždenné plány činnosti. Školský klub detí (ďalej len ŠKD) riadi riaditeľka školy.

Prevádzka ŠKD

ŠKD je v prevádzke celý školský rok, okrem dní pracovného pokoja a štátne sviatky, denne od 6.30 – 7.40 a 11.25 – 16.30 h. Nástup vychovávateliek je 15 min. pred začiatkom ich činnosti. V prípade záujmu môže byť prevádzka ŠKD zabezpečená aj počas prázdnin. Minimálny počet žiakov je 12. O rozsahu dennej prevádzky počas prázdnin rozhoduje riaditeľ školy.

 

Režim ŠKD

 

06.30 - 07.30

príchod do rannej ŠKD

07.30 - 07.40

odchod žiakov do tried

12.15 - 13.00

13.00 - 13.45

osobná hygiena, obed, oddychovo rekreačná činnosť

pobyt na školskom dvore, vychádzky, rekreačná činnosť

13.45 - 14.45

hygienické návyky, krúžková činnosť

14.45 - 15.00

Olovrant

15.00 - 15.45

15.45 – 16.30

príprava na vyučovanie

hry v herni ŠKD, hry vonku, odchod žiakov domov

Rodič je povinný vybrať dieťa z ŠKD do 16.30 hod. Opakované vyzdvihnutia dieťaťa po tomto termíne budú hlásené riaditeľovi školy.

Zaraďovanie žiakov

1.      Žiaci sa do ŠKD zaraďujú vždy na jeden školský rok, na základe písomnej prihlášky (žiadosť o prijatie dieťaťa do ŠKD) do 15. Septembra. Žiaci 1. roč. sa zapisujú do ŠKD pri zápise do 1. ročníka.

2.      Oddelenie ŠKD sa zriaďuje, ak sa prihlási najmenej 15 žiakov na pravidelnú dochádzku. Zruší sa ak ich počet klesne pod 12. V oddelení môže byť zapísaných najviac 25 žiakov.

3.      Žiaci sa zaraďujú podľa veku a ročníkov a do záujmový útvar podľa osobného záujmu.

4.      Do ŠKD možno zaradiť aj žiakov na prechodné obdobie.

 

 

 

 

Dochádzka žiakov

 

1.      Rozsah dennej dochádzky žiaka, spôsob a čas jeho odchodu domov alebo na záujmovú činnosť oznámi rodič pri vyplnení v zápisnom lístku. Aktualizuje vychovávateľka ŠKD.

2.      Žiak, ktorý má v zápisnom lístku uvedený odchod domov s rodinným príslušníkom, môže byť z ŠKD uvoľnení sám len na základe písomnej žiadosti rodičov.

3.      Za príchod dieťaťa do ranného klubu detí, ktorý je v prevádzke 6.30 – 7.30 zodpovedajú rodičia.

4.      7.30 žiaci v sprievode vychovávateľky odchádzajú do tried. Vychovávateľka deti odovzdá službukonajúcej učiteľke.

Výchovná a vzdelávacia činnosť

1.      Výchovnú a vzdelávaciu činnosť v ŠKD vykonávajú vychovávateľky. Žiakov vedú k samostatnosti, disciplinovanému správaniu, kult. stravovaniu sa v školskej jedálni.

2.      Výchovno – vzdelávacia činnosť ŠKD je zameraná na činnosť oddychového, rekreačného a záujmového charakteru a na prípravu na vyučovanie ktorá sa uskutočňuje v oddeleniach ŠKD.

3.      Záujmová činnosť sa uskutočňuje v krúžkoch, pričom sa umožňuje žiakom účasť aj na ďalších formách záujmovej činnosti mimo školy.

4.      V oblasti rekreačného a relaxačného charakteru - vychádzkami, športom, pohybovými hrami umožňuje žiakom stráviť čo najviac voľného času pobytom na čerstvom vzduchu a v čase mimo vyučovaní.

5.      Na záujmovú a rekreačnú činnosť ŠKD sa môžu žiaci využívať aj špeciálne učebne – info, telocvičňa, herňa, školský dvor a iné objekty školy.

6.      V rámci ŠKD sa organizujú rôzne kultúrne podujatia.

7.      V čase určenom na prípravu na vyučovanie žiaci vypracujú úlohy, opakujú učivo, nevyrušujú ostatných pri práci.

8.      Súčasťou výchovno-vzdelávacej činnosti ŠKD je aj stravovanie žiakov. Žiaci prichádzajú do jedálne čisté, slušne sa správajú a správne stolujú. Po skončení obeda celé oddelenie odchádza spoločne. Za stravu poplatok platia rodičia. Vychovávateľka 1. ročníka učí žiakov postupom pri stravovaní a hygienickým návykom.  

Starostlivosť o zdravie a bezpečnosť žiakov

1.      Za bezpečnosť žiakov počas celého ich pobytu v ŠKD zodpovedá vychovávateľka.

2.      Prechod žiakov do ŠKD v rámci školy zabezpečuje vychovávateľka, prípadne zastupujúca učiteľka.

3.      Ak sú vytvorené oddelenia z viacerých tried, zabezpečuje prechod žiakov po dohode s vychovávateľkou učiteľka, ktorá má poslednú vyučovaciu hodinu.

4.      Pri hrách a iných činnostiach je vychovávateľka povinná preukázateľne /zápisom do triednej knihy/ poučiť žiakov o bezpečnosti.

5.      Pri činnostiach organizovaných mimo objektu školy môže mať vychovávateľka najviac 25 detí. Ak si to vyžaduje náročnosť prostredia alebo výkon činnosti, určí riaditeľ školy alebo jeho zástupkyňa vyšší počet pedagogických pracovníkov, alebo nižší počet žiakov.

6.      V prípade úrazu poskytne prvú pomoc, oznámi ho vedeniu školy a napíše o ňom  záznam. Pre účely rýchlej zdravotníckej pomoci ako aj pre urgentné upovedomenie rodičov je v kancelárii služobný telefón.

7.      Nosenie drahých a nebezpečných predmetov do ŠKD nie je povolené.

8.      Žiaci majú mať svoje osobné veci (vrchné ošatenie - bundy, kabáty, prezuvky, topánky) označené pre prípad neúmyselnej výmeny alebo odcudzenia. Pri vychádzkach a výletoch a iných podujatiach mimo objektu ŠKD zodpovedá za deti vychovávateľka až do ich rozchodu pred objektom ŠKD.

9.      Z miesta konania môže byť žiak uvoľnený len na základe písomného súhlasu rodičom.

10.  Ak vychovávateľka zistí u žiaka nevoľnosť, teplotu a pod., upovedomí o tom rodičov.

11.  Vychovávateľky sú povinné priebežne monitorovať zmeny v správaní dieťaťa, podľa potreby sú povinné informovať zákonných zástupcov dieťaťa a vedenie školy. Spolupracujú s triednou učiteľkou, výchovným poradcom školy a školskou psychologičkou.

12.  V záujme zachovania bezpečnosti a zdravia všetkých žiakov v ŠKD musí byť správanie každého žiaka počas celého pobytu v ŠKD plne v súlade s pravidlami VPŠ. Každý žiak je povinný rešpektovať a riadiť sa pokynmi vychovávateľky. V prípade opakovaného porušovania a nerešpektovania VPŠ v ŠKD môže byť žiak z ŠKD vylúčený.

Príspevok na úhradu za pobyt žiaka v ŠKD

1.      Príspevok na úhradu za pobyt žiaka v ŠKD je 7 € mesačne na jedného žiaka.

2.      Poplatok sa platí nezávisle od času a počtu detí, ktoré dieťa strávi v ŠKD.

3.      Ak rodič odhlási dieťa z ŠKD v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie alikvotnej čiastky príspevku.

4.      Poplatok za pobyt žiaka musí byť zaplatený do 15. Dňa v mesiaci. Rodič je povinný platiť príspevok načas vychovávateľke.

5.      Ak nebude príspevok uhradený, bude rodič písomne upozornený.

6.      Po predložení dokladov o sociálnej odkázanosti, môže riaditeľ školy rozhodnúť o znížení príspevku za pobyt žiaka v ŠKD. Platia len 2 €.

7.      Pokiaľ zákonný zástupca žiaka neuhradí stanovený príspevok za pobyt v ŠKD rozhodne vedenie školy a ŠKD o vyradení žiaka z ŠKD.

 

Naše ciele

Žiaci sa vzdelávajú základné vedomosti prostredníctvom materinského jazyka.

Položiť základy:

-         kultúry materinského jazyka

-         literárnej gramotnosti

-         vychovávať k úcte materinskému a štátnemu jazyku

-         rozvíjať vyjadrovacie schopnosti žiakov

-         postupný prechod tradičnej školy na školu produktívnu

-         aby ŠKD bola príťažlivá pre deti aj ich rodičov

-         ktorá pripravuje žiakov na život v novej otvorenej Európe

-         zabezpečuje ich osobnostný rast.