Základná škola s materskou školou Józsefa Kármána s vyučovacím a výchovným jazykom maďarským – Kármán József Alapiskola és Óvoda, Ul. J. Kármána č. 25/5, Lučenec

 

 

 

Správa

o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy v školskom roku 2010/2011

 

 

 

Predkladá:

 

......................................

       riaditeľ školy

 

 

                                                      Prerokované v pedagogickej rade školy

                                                      dňa 24. 08. 2011

 

 

 

                                                      Vyjadrenie rady školy:

                                                      Rada školy odporúča zriaďovateľovi

                                                      s c h v á l i ť

                                                      Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch

                                                      a podmienkach školy za školský rok 2010/2011

                                                      V Lučenci, dňa 26. 08. 2011

                   

                                                      .............................................................

                                                                   predseda rady školy           

 

 

 

                                                      Stanovisko zriaďovateľa:

                                                      Mesto Lučenec

                                                      s c h v a ľ u j e  -  n e s c h v a ľ u j e

                                                      Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch

                                                      a podmienkach školy za školský rok 2010/2011

                                                      V Lučenci, dňa ................................

 

                                                      .............................................................

                                                                   primátor mesta

Správa

 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2010/2011

 

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

 

§ 2. ods. l a

 

Základné identifikačné údaje

 

Názov:            Základná škola s materskou školou Józsefa Kármána

s vyučovacím jazykom maďarským

 

Adresa:           J. Kármána 25/5, 984 01  Lučenec

 

 

Telefón:          047/4333792    -    sekretariát

                        047/4334028     -    riaditeľ školy

                        047/4333788     -    materská škola

Fax:                 047/4334028

 

 

Elektronická adresa: zsmskarman.lc@post.sk

 

Internetová adresa:   www.karmansuli.sk

 

 

Zriaďovateľ:    Mestský úrad Lučenec, Novohradská 1

Štatutár :          PhDr. Alexandra Pivková

 

Vedúci zamestnanci školy

 

Riaditeľ                                             Mgr. Péter Csúsz                    047/4334028             

Štatut. zástupkyňa pre ZŠ               Mgr. Katarína Čomajová      047/4333792

Zástupkyňa riaditeľa pre MŠ         Bc. Tóthová Henrieta             047/4333788

Vedúca MZ pre I. stupeň                Mgr. Lýdia Csáková      

PK humanitných predmetov          Mgr. Gertrúda Kalmárová

Výchovná poradkyňa                      Mgr. Gertrúda Kalmárová               

Koord. enviromentálnej výchovy   Mgr. Tímea Tankina Tóth

Koord. prev. drog. závislosti           Mgr. Katarína Rubintová

 

 

Rada školy

 

Rada školy ako iniciatívny a poradný orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy miestnej samosprávy a záujmy rodičov, pedagogických zamestnancov a ďalších zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania pracovala pod vedením Mgr. Pétera Csúsza. Od voľby riaditeľa školy pod vedením Mgr. Varga Ivanič Katalin. Členovia RŠ sa stretli 4x v školskom roku podľa schváleného plánu. RŠ sa vyjadrovala ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy, ku koncepčným zámerom rozvoja školy, ku skutočnostiam uvedeným v zákone č. 596/2003 Z.z. ako aj ku správe o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ.

Členovia RŠ:

pedagogickí zamestnanci                             Mgr. Varga Ivanics Katalin

                                                                       Bc. Kelemenová Zuzana

nepedagogickí zamestnanci                         Katarína Kollárová

zástupcovia rodičov za ZŠ                           Adriana Gášpárová

                                                                       Mgr. Adriana Balogová

                                                                       Mgr. Adriana Tóthová

zástupcovia rodičov za MŠ                          Katarína Vargová

zástupcovia zriaďovateľa                            Lucia Šperlová

                                                                       MUDr. Ondrej Balco

                                                                       Norbert Krišta

                                                                       Mgr. Pavol Baculík

 

termín ustanovenia rady školy                    30.03.2011

 

Poradné orgány

 

1.        Metodické združenie a predmetové komisie sú metodickými a odbornými orgánmi riaditeľa školy a pedagogickej rady, ktoré sa vytvárajú pre vyučovanie na 1. stupni (MZ) a pre vyučovanie skupín predmetov (PK výchovných, prírodovedných a humánnych predmetov). Podieľajú sa na zvyšovaní metodickej úrovne vyučovania, rozvíjajú pedagogickú tvorivosť.

 

2.        Pedagogická rada: členmi sú všetci pedagogickí zamestnanci školy. Pedagogická rada na svojich pravidelných zasadnutiach prerokúva, navrhuje a schvaľuje výchovno – vzdelávacie výsledky, je poradným orgánom riaditeľa na kolektívne prerokúvanie a posudzovanie zásadných pedagogických otázok výchovy a vyučovania.

 

3.        Rodičovská rada: základná organizácia Zväzu maďarských rodičov na Slovensku – pracovala pod vedením Eriky Šinkovej. V priebehu školského roka sa pedagógovia  pravidelne stretávali s rodičmi v rámci triednych schôdzok RZ. Rodičov sme informovali o výsledkoch žiakov a o aktivitách školy aj prostredníctvom školského časopisu a informačnej tabule. Spolupracovali sme na viacerých úspešných projektoch. Hľadali sme vhodné formy a metódy práce pre  zlepšenie prospechu a vzájomných vzťahov.

 Členovia rodičovskej rady:                                 

1. ročník:     Mgr. Adrianna Tóthová

2. ročník:     Sarolta Kerekesová

3. ročník:     Hajnalka Hajdóková

4. ročník:     Eva Csáková

5. ročník A: Adriana Gáspárová

5. ročník B: Eva Petyiová    

6. ročník A: Agnesa Molnárová

6. ročník B: Valéria Radicsová

7. ročník:     Adriana Balogová

8. ročník:     Erika Šinková

9. ročník:     Mária Vargová

 

4.        Metodické združenie pracovalo pod vedením Mgr. Lýdie Csákovej. Patrili sem všetky predmety na 1.stupni.

 

5.        PK hum. predmetov pracovalo pod vedením Mgr. Gertrúdy Kalmárovej. Patrili sem predmety: SJL, ANJ, NEJ, MJL, DEJ, VYV, TEV, HUV, OBV, ETV

 

6.        PK prírodovedných predmetov pracovalo pod vedením PaedDr. Anny Kováčovej. Patrili sem predmety: MAT, INF, PRI, FYZ, ZEM

 

 

§ 2. ods. 1 b

Údaj o počte žiakov

 

Počet žiakov školy a počet detí v ŠKD a MŠ:

 

Počet žiakov školy: k 15. septembru 2010: 181

                                k 31. augustu 2011:      187

 

Počet tried: 11

 

Podrobnejšie informácie: V školskom roku 2009/2010 navštevovalo školu 181 žiakov v I.–IX. ročníkoch. Zo 181 bolo 17 žiakov integrovaných. 1 žiačka intelektovo nadaná, 1 žiak so zrakovým postihnutím. 15 žiakov s vývinovými poruchami učenia a 11 žiakov, u ktorých sme uplatňovali Metodické pokyny MŠ SR k hodnoteniu a klasifikácii žiakov s vývinovými poruchami učenia. V prípade žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vyučujúci postupovali podľa vypracovaných individuálnych plánov, žiakov hodnotili podľa platných metodických pokynov.

 

Počet žiakov k 15.9.2010

1.ročník:          13 žiakov

2.ročník:          9 žiakov

3. ročník:         12 žiakov, z toho  l žiačka intelektovo nadaná

4. ročník:         11 žiakov, z toho 1 začlenený žiak

5. ročník:         37 žiakov, z toho 4 začlenení žiaci

6. ročník:         36 žiakov, z toho 3 začlenení žiaci

7. ročník:         20 žiakov, z toho 2 začlenení žiaci

8. ročník:         24 žiakov, z toho 4 začlenení žiaci

9. ročník:         19 žiakov, z toho 2 začlenení žiaci

 

Počet žiakov k 31.8.2011

1. ročník:         14 žiakov

2. ročník:         9 žiakov

3. ročník:         12 žiakov, z toho  l žiačka intelektovo nadaná

4. ročník:         12 žiakov, z toho 1 začlenený žiak

5. ročník:         39 žiakov, z toho 4 začlenení žiaci

6. ročník:         38 žiakov, z toho 3 začlenení žiaci

7. ročník:         21 žiakov, z toho 2 začlenení žiaci

8. ročník:         23 žiakov, z toho 4 začlenení žiaci

9. ročník:         19 žiakov, z toho 2 začlenení žiaci

 

Počet žiakov v školskom klube k 15.9.2010:         44 v troch oddeleniach

Počet žiakov v školskom klube k 31.8.2011:         47 v dvoch oddeleniach                                                                 

1.      oddelenie 26

2.      oddelenie 21

 

Počet detí v MŠ k 15. 9.2010 a k 31.8.2011:          38 detí v 2 triedach

1.      trieda 19

2.      trieda 19

Do ZŠ nastúpilo 7 detí z toho:

- 3 detí do ZŠ s MŠ J. Kármána s V a VJM, Lučenec

- 3 dieťa do IV. ZŠ v Lučeneci

- 1 dieťa do ZŠ Kalinovo

 

Ročník                                             l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.      Spolu

počet tried                                          1   1   1   1   2   2   1   1   1            11

počet žiakov k 15.9.2010                  13 9  12 11 37 36 20 24 19          181

počet žiakov k 31.8.2011                  14 9  12 12 39 38 21 23 19          187

počet žiakov s ŠVVP                                                                              17

počet žiakov v ŠKD                                                                                44

počet detí v MŠ                                                                                       38

 

 

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

 

Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka:

Počet zapísaných žiakov do 1. ročníka ZŠ:               10    

Skutočný počet žiakov 1. ročníka k 15.9.2011:        8

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou:         2  

Prestup na druhú ZŠ:                                                            0

 

Údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach:

V školskom roku 2010/2011 na našej škole ukončilo štúdium v 9. ročníku 19 žiakov, 3 žiaci ukončili povinnú šk. dochádzku z nižších ročníkov. Žiaci pokračujú v štúdiu na nasledovných stredných školách:

žiaci  9. ročníka:

  1. Gymnázium Fiľakovo s VJM                                                                       4       
  2.  Stredná zdravotná škola s VJM Rožňava                                                    2                                                                                                                             
  3.  Umelecká škola „Hangszintér“ Bodajk MR                                                2                           
  4. Stredná odborná škola poľnohospodárska Dunajská Streda                       1                                                                                                      
  5. Združená stredná škola služieb v LC                                                                       5
  6. Stredná technická škola v Lučenci                                                               1
  7. Stredná umelecká škola Samuela Mikovínyiho Banská Štiavnica               1
  8. Štúdium v zahraničí – Veľká Británia, Česká Republika                            2

 

Žiaci z nižších ročníkov: 3  žiaci nepokračujú v štúdiách na strednej škole

Nižší ročník    5. roč.   6.roč.   7.roč.  8.roč.  9.roč.           Spolu

Počet žiakov      0            2           0         1          0                   3

 

Do MŠ bolo k 30. aprílu 2010 prihlásených 14 a prijatých 8 detí.

Počet detí v MŠ na školský rok 2011/2012 je 38 detí v 2 triedach.

 

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 

             Gymnázium       SOŠ       SOU       Iné           Spolu

prihlásení          4               11            2             -               17

prijatí                4               11            2             -               17

úspešnosť        100 %        100 %      100 %                    100 %

 

 

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

 

Priemerný prospech žiakov podľa ročníkov z jednotlivých predmetov

 

Trieda

SPR

MJL

SJL

MAT

DEJ

GEO

PRI

ANJ

NEJ

II.

1,00

1,30

1,30

1,20

-

-

1,00

1,20

-

III.

1,00

1,25

1,25

1,33

-

-

1,41

1,41

-

IV.

1,00

2,10

2,60

2,17

-

-

1,40

-

-

V.A

1,10

2,52

2,23

2,76

1,82

2,00

-

2,10

2,57

V.B

1,32

2,63

2,68

2,15

2,21

2,36

-

2,09

3,25

VI.A

1,30

2,70

2,50

2,10

2,35

2,10

-

1,91

2,50

VI.B

1,20

4,30

3,30

3,10

3,50

3,70

-

3,50

3,30

VII.

1,00

3,05

2,55

3,05

2,55

2,70

-

2,90

2,95

VIII.

 1,09                   

1,90

2,00

2,50

1.70

-

1,90

2,10

2,20

IX.

1,24

1,94

2,06

2,63

1,69

-

1,88

1,88

3,29

 

Trieda

CHE

FYZ

VLA

INF

BIO

TEV

OBV

EKO

HUV

II.

-

-

1,10

-

-

-

-

-

-

III.

-

-

1,33

-

-

-

-

-

-

IV.

-

-

1,90

-

-

-

-

-

-

V.A

-

-

-

1,88

2,11

1,29

-

-

1,58

V.B

-

-

-

2,05

2,52

1,36

-

-

1,94

VI.A

1,90

2,20

-

1,85

2,45

1,35

-

2,00

1,65

VI.B

2,70

3,30

-

2,60

3,60

2,20

-

3,20

2,20

VII.

2,75

2,45

-

1,55

2,85

1,10

-

2,25

1.90

VIII.

1,70

1,70

-

-

-

1,04

-

-

1,09

IX.

2,06

1,81

-

-

-

1,06

1,06

-

-

 

Prospech žiakov

Trieda                 Počet ž.      PVZ      PVD      Prospeli    Neprospeli

I. – IV. roč.             47             32          8                7                0

V.- IX. roč.            140            44         15              71               10   

 

Dochádzka žiakov

 

Trieda

Počet ž.za

II.polrok

Zamešk.

   hod.

Zam. na

    žiaka

Osprav.h.

Ospr. na

   Žiaka

Neosprav.

     hod.

Neospr. na žiaka

I.-IV.roč.

47

1880

40,00

1857

39,51

23

0,49

V.-IX. roč

140

11928

85,20

11059

78,99

869

6,21

I.-IX. roč.

187

13808

62,60

12916

59,25

892

3,35

 

 

Výsledky externých meraní

 

Žiaci 9. ročníka sa podrobili Celoplošného testovania žiakov 9.ročníkov z matematiky, z maďarského jazyka a literatúry a slovenského jazyka. Výsledky testovania boli zverejnené v apríli 2010 ŠPÚ. Celkový počet žiakov školy, ktorí sa zúčastnili testovania bolo 33.       

 

Názov

Počet žiakov

Úspešnosť v

% školy

Úspešnosť v

% rámci SR

Priem. počet

bodov školy

Priemerný

počet bodov v rámci SR

Monitor

SJL

15

72,7

59,6

14,53

11,92

Monitor

MAT

15

49,7

52,9

9,93

10,58

Monitor

MJL

15

64,3

65,2

12,87

13,04

 

 

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

 

Výchovno-vzdelávací proces bol zabezpečený v súlade s učebnými plánmi pre IV. a pre VIII. –IX. ZŠ schválených MŠ SR dňa 14.05.2003 č. 520/2003 – 41 nasledovné na 1. stupni podľa učebného plánu pre IV. ročník ZKŠ s vyučovacím jazykom maďarským – Variant l (základný) na 2. stupni podľa uč. plánu pre VIII.-IX. roč.  ZŠ s VJM – Variant 3.

Výchovno-vzdelávací proces bol zabezpečený v súlade s učebnými plánmi pre I-III. a V-VII. roč. podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní zo štátneho vzdelávacieho programu ISCED1 a ISCED2 a z Národného programu výchovy a vzdelávania SR.

 

Školský učebný plán 1. ročník -  voliteľné predmety podľa ŠkVP:

maďarský jazyk – 2 hod.

anglický jazyk – 1 hod.

telesná výchova - 1 hod.

Školský učebný plán 2. ročník – voliteľné predmety podľa ŠkVP:

maďarský jazyk – 1 hod.

anglický jazyk – 1 hod.

Školský učebný plán 3. ročník – voliteľné predmety podľa ŠkVP:

maďarský jazyk – 1 hod.

matematika – 1 hod.

Školský učebný plán 5. ročník – voliteľné predmety podľa ŠkVP:

anglický jazyk – 1 hod.

matematika  - 1,5 hod.

informatika – 0,5 hod

telesná a športová výchova – 1 hod.

Školský učebný plán 6. ročník – voliteľné predmety podľa ŠkVP:

anglický jazyk – l hod.

matematika – 1 hod.

informatika – 0,5 hod.

ekológia – 0,5 hod.

telesná výchova – 1 hod.

Školský učebný plán 7. ročník – voliteľné predmety podľa ŠkVP:

maďarský jazyk – 1 hod.

matematika – 0,5 hod.

informatika – 0,5 hod.

dejepis – 1 hod.

biológia – 0,5 hod.

ekológia – 0,5 hod.

 

MŠ – vychádza zo Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 – predprimárne  vzdelávanie - vypracovaný školský vzdelávací program s názvom: DETSKÁ ZÁHRADA.

 

 

Nepovinné predmety

Predmet                     Trieda                        Počet žiakov    Počet skupín        Počet hodín týždenne

Anglický jazyk              IV                        12                    1                                1

 

 

Rozširujúce hodiny

Práca s počítačom

 

 

Učebný variant      Trieda       Predmet             Počet hod./týž.       Počet žiakov

č. 3                    VIII. IX.    Práca s počítačom                1              42/3 skupiny

 

Štruktúra tried

 

Ročník

Počet tried

Počet žiakov

Počet individ.

integrovaných

Nultý

0

0

0

Prvý

1

13

0

Bežné triedy

10

168

17

Špeciálne triedy

0

0

0

Pre nadaných

0

0

0

Spolu

11

181

17

 

§ 2.ods.1 g

Zamestnanci

 

Prac. Pomer

Počet pedagog.

zamestnancov

Počet nepedag.

zamestnancov

Počet úväzkov

pedag.zamest.

Počet úväzkov

nepedag.zamest.

TPP

19

3

19

3

DPP

3

2

3

2

Znížený úväzok

2

0

2

0

ZPS

0

0

0

0

Na dohodu

0

0

0

0

 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

 

 

Nekvalifikovaný

Kvalifikovaný

Spolu

Učitelia

0

16

16

Vychovávatelia

0

2

2

Asistent učiteľa

0

0

0

Učiteľky

0

4

4

Spolu

0

22

22

 

Predmety vyučované nekvalifikovane

Celkom sa na škole vyučovalo 339 hod. týždenne, z toho 310,5 hod. odborne, odbornosť vyučovania bola 90,27 % a neodbornosť 9,73 %.

 

Trieda                                    Predmet                     Počet hodín týždenne

VIII.-IX.                    Zemepis                                  4

V.-VII.                       Geográfia                               4

V.-IX.                         Etika                                      4  

V.                               Výtvarná vých.                      1

V. – IX.                      Nemecký jazyk                      16

VII.                            Telesná výchova                     2

VIII.                           Chémia                                   2                  

                                   Spolu                                     33

 

 

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

 

Za účelom kvalitnejšieho plnenia výchovno-vzdelávacích cieľov pedagógovia absolvovali počas školského roka rôzne formy ďalšieho vzdelávania, navštevovali kurzy, odborné prednášky a semináre organizované MPC BB (Metodicko – pedagogické centrum, B. Bystrica) a ZMPS (Zväz maďarských pedagógov na Slovensku) a ŠPÚ (Štátny pedagogický ústav).

 

Ďalšie vzdelávanie organizované MPC BB:

 

- Postavenie ŠKD v systéme školských zariadení – cyklické vzdelávanie – dokončené – 2 pedagógovia

- Pedagogické riadenie MŠ – príprava vedúcich pedagogických zamestnancov – pokračuje – 1 pedagóg

- Vzdelávanie pedagogických zamestnancov MŠ: Obsahová reforma v MŠ – 2 pedagógovia

 

Ďalšie vzdelávanie organizované ŠPÚ:

 

- Príprava učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie cudzích jazykov – rozširujúce vzdelávanie – pokračuje – 2 pedagógovia

- Modernizácia vzdelávacieho procesu – pokračuje – 2 pedagógovia

 

Ďalšie vzdelávanie organizované ZMPS:

 

- Stretnutie pedagógov Novohradu vo Fiľakove – metodický deň – 12 pedagógov

- Používanie IKT – Interaktívna tabuľa – 12 pedagógov

 

Iné vzdelávania:

 

-  Stretnutia školských špeciálnych pedagógov v Lučenci – metodické dni – 1 pedagóg

- Metodický deň – Používanie interaktívnej tabule – 12 pedagógov

 

 

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

 

Aj v školskom roku 2010/2011 sme sa snažili, aby žiaci dosahovali nielen dobré vyučovacie výsledky, ale aby sa prezentovali v čo najlepších pozíciách aj na verejnosti, a to jednak svojou prácou, jej výsledkami, prezentáciou školy. Príklady našich výsledkov, aktivít a prezentácie školy:

 

Účasť a úspešná prezentácia školy na súťažiach a olympiádach:

·        Výtvarné súťaže – Výtvarná súťaž Júliusa Szabóa, Grafický návrh žiackej knižky, Návrh zimných pohľadníc, Týždeň modrého gombíka, Najzaujímavejší lampáš z tekvíc, Lučenec – moje mesto, Vianočné pohľadnice, Najkrajší snehuliak, Namaľuj si zdravie, Vesmír očami detí

·        Hudobné súťaže  - Hallottad – e hírét?

·        Športové súťaže – futbalový turnaj o pohár SPŠS, futbalový turnaj pre žiakov školy, vybíjaná dievčat, medzitriedny basketbalový turnaj, futbalový turnaj dievčat.

·        Recitačné súťaže – Pekná maďarská reč, Poznaj slovenskú reč, súťaž Mihálya Tompu v prednese poézie a prózy.

·        Olympiády  - olympiáda v anglickom jazyku, matematická olympiáda, fyzikálna olympiáda.

·        Matematické súťaže  - súťaž Katedra, súťaž Zrínyi Ilona, Pytagoriáda

·        Iné súťaže - súťaž ochrany prírody Sajó Károly,

 

 

 

 

 

Naše najväčšie úspechy:

 

MAĎARSKÝ JAZYK

·        Žiačka Emma Fiľová sa zapojila do matematickej súťaže, umiestnila sa v strednom pásme.

·        Fekete Virág Fanni dosiahla I. miesto s maximálnym počtom bodov z maďarskej gramatiky. Obdržala vecnú cenu.

·        Súťaž v prednese ľud. rozpr. - Ipolyi Arnold

Mihályi Evelin, I.roč – bronzové pásmo (p.u.:Anderko .)

Lancz Attila Krisztián, I.roč - bronzové pásmo (p.u.:Anderko .)

Tóth David,  I.roč – bronzové pásmo (p.u.:Anderko .)

Varga Krisztián,  I.roč – bronzové pásmo (p.u.:Anderko .)

·        Pekná maďarská reč 

Okresné kolo: Csöbönyei Thelma, 2. miesto (Uvádzajúca p.u.: Perla Fűkőová)

·        „Tompa Mihály Országos Vers- és Prózamondó Verseny“

Okresné kolo:

Fekete Emma Lili - báseň – 1. Miesto ( p.u.:Anderko A.)

Mészáros Fatima - báseň – 3. Miesto ( p.u.: Varga I.K.)

Fekete Virág Fanni - próza  - 3. miesto ( p.u.:Erdélyi G.)

Júlia Gyetvai, 3. miesto v III. kategórii (Uvádzajúca p.u.: Perla Fűkőová),

Csöbönyei Thelma, 2. miesto v II. kategórii (Uvádzajúca p.u.: Perla Fűkőová),

Réka Princzová, 3. miesto v II. kategórii (Uvádzajúca p.u.: Perla Fűkőová),

Ramóna Botosová, 2. miesto v II. kategórii

Krajské kolo: 

            Mészáros Fatima - báseň – 3. Miesto ( p.u.: Varga I.K.)

            Fekete Virág Fanni - próza  strieborné pásmo ( p.u.:Erdélyi G.)

            Fekete Emma L. - báseň – strieborné pásmo (p.u.:Anderko .)

Júlia Gyetvai, III. kategória – bronzové pásmo (Uvádzajúca p.u.: Perla Fűkőová),

Csöbönyei Thelma,  II. kategória – bronzové pásmo (Uvádzajúca p.u.: Perla Fűkőová),

Réka Princzová, 2. miesto v II. kategórii (Uvádzajúca p.u.: Perla Fűkőová),

Ramóna Botosová, 1. miesto v II. kategórii (Uvádzajúca p.u.: Perla Fűkőová),

Celoštátne kolo:

Réka Princzová, II. kategória – strieborné pásmo (Uvádzajúca p.u.: Perla Fűkőová),

Ramóna Botosová, II. kategória – bronzové pásmo

·        Mediálna súťaž: „Médiasztár“ – celoštátné kolo: Réka Princzová, Júlia Gyetvai – bronzové pásmo

 

SLOVENSKÝ JAZYK

·        Poznaj slovneskú reč

Okresné kolo:

Berky Erzsébet 1. miesto - ( p. u.:Fűkő P.)

Csöbönyei Emma, 2. miesto (Uvádzajúca p.u.: Katarína Rubintová)

Krajské kolo:

Csöbönyei Emma, 3. miesto  (Uvádzajúca p.u.: Katarína Rubintová)

Celoslovenské kolo:

Csöbönyei Emma,  strieborné pásmo (Uvádzajúca p. u.: Katarína Rubintová)

 

ANGLICKÝ JAZYK

·        Olympiáda v anglickom jazyku

Školské kolo vyhrala Júlia Valková, žiačka 7. Triedy

Okresné  kolo – A kat. 5. Miesto

·        Súťaž v speve v cudzom jazyku Let´s sing

Našu školu reprezentovali bratia  Vincent a Krištof Szabóovci.. Umiestnili sme sa na 3. mieste. – Vystúpenie organizovala: G. Kalmárová

·        Jazykomer – vedomostná súťaž žiakov ZŠ Lučenca. – Puntigán. Á.  a  Júlia Valková. Umiestnili sme sa na 5. mieste.

     

NEMECKÝ JAZYK

·        Olympiáda v nemeckom jazyku

V tomto školskom roku sa Olympiády v nemeckom jazyku zúčastnila žiačka VIII. ročníka Diana Görčiová. Na okresnom kole Olympiády z NJ v kategórii C sa umiestnila na I. mieste a tak postúpila do krajského kola.

·        Jazykomer – vedomostná súťaž žiakov ZŠ Lučenca. – Görcsiová Diana, Görcsi Karol.  Umiestnili sme sa na 5. mieste.

 

MATEMATIKA             

·         Žiaci V.-IX. triedy sa zúčastnili Matematickej olympiády. Úspešní riešitelia školského kola sa dostali na okresné kolo, kde dosiahli tieto výsledky:

kat.Z6             Sándor Tódor                       1. miesto

kat.Z6             Thelma Csöbönyei               5. miesto

kat.Z8             Álmos Puntigán                   4. miesto

kat.Z9             Zsolt Bolyós                         1. miesto

·         Školského kola Pytagoriády sa zúčastnil žiaci zo všetkých ročníkov. Najlepší boli pozvaní do okresného kola, kde obsadili tieto miesta:

Fekete Virág Fanni – 3. Ročník

Fiľo Emma 3. roč. – v kat. štvrtákov

Anderko Borbála, Tóth Nicolas – 4. roč.

Sándor Tódor                        1. miesto

Na matematické súťaže žiakov pripravila Tímea Tankina Tóth a Anna Kováčová.

·         Tímea Tankina Tóth a Anna Kováčová pripravili žiakov na regionálne kolo medzinárodnej matematickej súťaže Zrínyi Ilona matematikai verseny:

Sándor Tódor 2. miesto

 

VÝTVARNÉ SÚŤAŽE

 

HUDOBNÉ SÚŤAŽE

·        Hallottad-e hírét? -  súťaž v prednese ľud. piesní, regionálne kolo–Fekete Emma Lili , I. roč - zlaté pásmo, Magtamás Csilla,  I. roč – strieborné pásmo, Anderko Borbála,  IV. roč. - strieborné pásmo(p.u.:Anderko .)

 

Aktivity a prezentácia na verejnosti

- Náučno-poznávacie zájazdy žiakov (Orava, Budapest, Fiľakovo, Štúrovo, Hollókő)

- Vystúpenia žiakov na kultúrnych podujatiach, súťažiach.

- Estráda detí ZŠ a MŠ v DK B.S.T.

- Prezentácia krúžkových činností

- Slávnostný zápis prvákov, stretnutie s rodičmi

- Spolupráca školy a rodičov – porady, pracovné stretnutia

- Činnosť školského rozhlasu

- Deň detí – vystúpenie žiakov, kultúrny program, prezentácia prác žiakov

- Vianočný program žiakov školy

- Aktivity študenského parlamentu

- Spolupráca s inštitúciami a organizáciami – Csemadok, OZ Phoenix Lutetia, CVČ, Novohradská knižnica, Maďarské kultúrne centrum, CPPPaP, ŠPP, DIC, Krízové centrum AMORET, Zväz maďarských pedagógov na Slovensku, ZŠ Mihálya Munkácsyho v Pápe.

- Publikačná činnosť (Mestské noviny, MY Novohradské noviny, Szabad Újság, Uj Szó, Zümmögő, STV2)

- Vystúpenia folklórneho súboru Pitypang v SR a MR

- Divadelné predstavenia pre deti ZŠ a MŠ

- Aktivity ku Dňu Zeme, detí, matiek, Európy

- Lyžiarsky a plavecký kurz

- Vystúpenie detí v Domove dôchodcov

- Maškarný ples – karneval pre deti

- Ondrejovská veselica – prezentácia prác a vystúpenie žiakov

- Spolupráca s PaSA v Lučenci – zabezpečovanie pedagogickej praxe študentov

- Prezentácie práce žiakov na konferencii Geopark Nógrád – Novohrad

- Aktivity v rámci prevencie drogových a iných závislostí (beseda s odborníkmi – premietanie filmov, Peer program)

- Vydávanie školského časopisu Zümmögő

- Venček žiakov ôsmeho a deviateho ročníka

- Vianočný program detí MŠ so študentami PaSA

- Rozlúčka s predškolákmi

- Práca na učiteliek MŠ na projekte Comenius „Spoločne ruka v ruke“

- Deň otvorených dverí v MŠ – stretnutie s rodičmi, zápis detí.

 

§ 2. ods. 1 j

Projekty

 

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika:

·        „Modernizácia vzdelávacieho procesu na ZŠ“ – cieľ konvergencia (financovanie z prostriedkov EU, realizovaný ÚIPŠ)

·        „Vodo Voda“ Veolia – výchovno-vzdelávací projekt

·        „Comenius – Multilaterálne partnerstvá v rámci programu celoživotného vzdelávania“ – grant schválený v júni 2010.

·        Premena tradičnej školy na modernú – v štádiu vyhodnotenia

·        Comenius školské partnerstvá – úspešný projekt

 

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

 

V dňoch od 19.2. do 23.2.2007 bola vykonaná v ZŠ s MŠ J. Kármána s V a VJM komplexná školská inšpekcia. Predmetom školskej inšpekcie bola kontrola stavu a hodnotenie úrovne pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania na základnej škole. Závery správy o výsledkoch inšpekčnej činnosti:

 

Silnou stránkou školy je efektívna spolupráca s inštitúciami a nadáciami, podpora ďalšieho vzdelávania pedagógov a tiež využívanie informačno – komunikačných technológií. Výchovno-vzdelávací proces na 1. stupni bol vo všetkých sledovaných vyučovacích predmetoch dobrý. Na 2. stupni bol v slovenskom jazyku, matematike, technickej a telesnej výchove dobrý, v maďarskom jazyku priemerný. Celkovo možno hodnotiť vyučovanie ako dobré. Škola vytvára podmienky pre rozvoj osobnosti žiakov. Systém prevencie drogových závislostí, environmentálnej výchovy a výchovy k manželstvu a rodičovstvu je dobrý. Na veľmi dobrej úrovni sú významné aktivity školy. Personálne, priestorové a psychohygienické podmienky školy sú v celku priemerné, materiálno-technické dobré. Plánovanie a koncepcia rozvoja je dobrá, korešponduje s typom a podmienkami školy. Odborné a pedagogické riadenie je tiež na dobrej úrovni. Formy, rozsah a systém vnútornej kontroly sú v celku dostačujúce, informačný systém je účinný. Pedagogická dokumentácia je vedená na predpísaných tlačivách s niektorými nedostatkami pri jej vypĺňaní. Vedenie školy a pedagógovia sa priemerne orientujú v legislatíve.

Celkové hodnotenie školy je lepšie ako priemerné hodnotenie škôl v Slovenskej republike a v pôsobnosti ŠIC v školskom roku 2007/2008.

 

Školská inšpekcia hodnotí na:

veľmi dobrej úrovni :             - ponuka krúžkov, záujmových aktivít

                                               - spolupráca s inštitúciami a nadáciami

dobrej úrovni:             -  koncepcia rozvoja školy

priemernej úrovni:      - priestorové podmienky

 

Zistilo sa nedodržanie týchto všeobecne záväzných predpisov:

- § 3 ods. 4 smernice MŠ SR č. 7496/1985-20 o základnej škole v znení neskorších predpisov (označenie tried v pedagogickej dokumentácii)

 

Školská inšpekcia na hodnotenie škôl / školských zariadení používa tieto hodnotiace výrazy:

·        veľmi dobrý  - výrazná prevaha pozitív, drobné formálne nedostatky, mimoriadna úroveň

·        dobrý -  prevaha pozitív, formálne, menej významné vecné nedostatky, nadpriemerná úroveň

·        priemerný – vyrovnanosť pozitív a negatív, priemerná úroveň

·        málo vyhovujúci – prevaha negatív, výrazné nedostatky, citeľné slabé miesta, podpriemerná úroveň

·        nevyhovujúci – výrazná prevaha negatív, zásadné nedostatky ohrozujúce priebeh výchovy a vzdelávania

 

Zamestnanci, ktorých sa príslušné inšpekčné zistenia týkajú boli s výsledkami a závermi oboznámení.

Písomné materiály použité pri inšpekčnej činnosti: 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2007/2008, plán prác školy, plán školskej kontroly, záznamy z pedagogických pozorovaní, zápisnice z pedagogických rád, zasadaní metodického združenia a predmetových komisií, triedne knihy, triedne výkazy, rozvrh hodín, klasifikačné záznamy, agenda sťažností a ochrany zdravia pri práci, rozhodnutia riaditeľa školy, pracovný poriadok, organizačný poriadok, rokovací poriadok, školský poriadok, prehľad o výchovno-vzdelávacej činnosti, Škálový  inšpekčný dotazník, Inšpekčný dotazník školskej atmosféry pre pedagogický zbor, Hospitačný pracovný záznam, záznamový hárok o čitateľskej gramotnosti, Autodiagnostický dotazník, Informačný dotazník ku komplexnej inšpekcii, Informačný dotazník pre radu školy, Dotazník pre koordinátora prevencie drogových závislostí v základnej škole.

 

Správu o výsledkoch inšpekčnej činnosti vyhotovil:

Dňa: 12.03.2007 Mgr. Ján Rumpel, školský inšpektor

 

Poznámka: Riaditeľstvo ZŠ s MŠ prijalo konkrétne opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov týkajúcich sa porušenia legislatívy a do 31.05.2007 ich predložil Školskému inšpekčnému centru Banská Bystrica s uvedenými termínmi splnenia a menami zodpovedných zamestnancov. Do 30.09.2007 bola predložená ŠIC Banská Bystrica aj správa a o splnení prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov a ich príčin.

 

Dňa 10.06.2008 v Základnej škole s materskou školou Józsefa Kármána s vyučovacím a výchovným jazykom maďarským – Kármán József Alapiskola és Óvoda, Ulica J. Kármána 25/5, Lučenec bola vykonaná následná inšpekcia, ktorá sa vzťahovala na komplexnú inšpekciu s číslom poverenia 6118/2006 – 2007.

 

Závery: Opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov prijaté riaditeľom školy boli adekvátne inšpekčným zisteniam a boli splnené. Realizáciou prijatých opatrení sa skvalitnilo vedenie pedagogickej dokumentácie. Akceptovanie odporúčaní vytvorilo predpoklad na rozvoj pohybových zručností žiakov, na skvalitnenie hodnotenia pedagógov a zlepšil sa stav vedenia pedagogickej dokumentácie školy.

Zamestnanci, ktorých sa príslušné inšpekčné zistenia týkajú, boli s výsledkami a závermi oboznámení.

Písomné materiály použité pri inšpekčnej činnosti: opatrenia prijaté riaditeľom školy na odstránenie zistených nedostatkov, správa o splnení prijatých opatrení, časovo – tematické plány telesnej výchovy, triedne knihy, triedne výkazy, kritériá na hodnotenie pedagogických zamestnancov.

 

Správu o výsledkoch inšpekčnej činnosti vyhotovil:

Dňa: 17.06.2008 Mgr. Ján Rumpel, školský inšpektor

 

Tematická inšpekcia v MŠ v decembri 2008, predmetom inšpekcie bolo zistiť stav a úroveň výchovno-vzdelávacej činnosti a učenia sa detí v materskej škole.

 

Závery v správe o výsledkoch inšpekčnej činnosti: „silnou stránkou je realizácia výchovno-vzdelávacej činnosti učenia sa v MŠ, ktorá pozitívne ovplyvňuje vyvážený rozvoj dieťaťa“, čo znamená, že pedagogické pôsobenie učiteliek bolo efektívne, použité formy, metódy a prostriedky boli profesionálne. S uplatňovaním výchovno-vzdelávacích potrieb detí sa vytváral predpoklad na dosiahnutie optimálneho rozvíjania psychomotorických, poznávacích, komunikatívnych kompetencií detí. ŠIC vysoko pozitívne hodnotila prácu učiteliek.

 

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

 

Škola sídli v starej budove v centre mesta. Budova ZŠ je vo vlastníctve reformovanej kresťanskej cirkvi a budova MŠ je majetkom mesta. Objekt školy sa postupne opravuje, rekonštruuje. Priestorové podmienky sú priemerné. Triedy sú zariadené novým nábytkom od 1.1.2011 – pomocou Občianskeho združenia Alma Mater a Občianskeho združenia Phoenix Lutetia boli vymenené 40 ročné nábytky vo všetkých triedach, zborovni a riaditeľni. Na rozvoj informačno – komunikačných technológií sa využíva odborná učebňa výpočtovej techniky. K dispozícii je odborná učebňa humanitných predmetov s interaktívnou tabuľou (SMART), odborná učebňa pre prírodovedné predmety s interaktívnou tabuľou (SMART), učebňa výtvarnej výchovy, školská dielňa, knižnica. Vybavenie didaktickou technikou je dobré, triedy 1.stupňa sú vybavené interaktívnymi tabuľami (SMART). Didaktická technika bola zakúpená pomocou Spolku Józsefa Kármána, pomocou Občianskeho združenia Alma Mater ako aj pomocou štátneho rozpočtu. Na športové aktivity slúži menšia obnovená telocvičňa, posilňovňa a ihrisko s umelým trávnikom. Učebníc je v celku dostatok.

 

Materiálno  - technické vybavenie v MŠ  vo vzťahu k množstvu pomôcok je priemerné, z hľadiska aktuálnosti dostatočné. Materská škola dostala didaktickú techniku v sume 2 000 € (MPC BB). V šk. rok 2009/2010 boli vymenené  okná a dvere na budove MŠ,  detské ihrisko bolo obnovené a doplnené hojdačkami. V júli 2011 bola v MŠ vymenená podlahová krytina.

 

§ 2.ods 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

 

ZŠ s MŠ hospodárila v priebehu roka 2010 v súlade so schváleným rozpočtom príjmov a výdavkov a rozpočtovými opatreniami vykonanými z úrovne KŠÚ a Mesta Lučenec v oblasti bežných a kapitálových výdavkov.

Po vykonaných úpravách upravený rozpočet školy vrátane prenesených a originálnych kompetencií dosiahol

- vo výdavkoch objem                                   435 804 €

- z toho: bežné výdavky činia                        435 804 €

- kapitálové výdavky                                                0 €

- v príjmoch objem                                           21 585 €

 

Príjmy za sledované obdobie dosiahli 21 586 €, čo predstavuje 100 % -né plnenie celoročného rozpočtu, ktoré pozostávajú  z vlastných zdrojov ako z poplatkov od rodičov a prenájmu a dobropisu a najmä z grantov v čiastke 15444 €.

 

Čerpanie finančných prostriedkov k 31.12.2010 je v súlade s rozpočtom. Celkové čerpanie výdavkov predstavuje 415 859 € čo je 95,42 % -né plnenie UR, a sú to v plnej výške bežné výdavky. Na prenesených kompetenciách bolo použitých 310 847 € čo je 97,59 % -né plnenie rozpočtu, na originálnych kompetenciách čerpanie činí 105 012 €. Zostatok z normatívnych finančných prostriedkov na prenesených kompetenciách vo výške 6 948 € bude použitých do 31.3.2011.

 

Z celkového rozpisu bežných výdavkov nenormatívne prostriedky predstavujú 17 016 € v čom sú zahrnuté prostriedky za:

*     vzdelávacie poukazy

*     dopravné žiakom

*     príspevky na predškolákov

*     šk. potreby

 

Rozpočet nenormatívnych prostriedkov bol vyčerpaný v čiastke 16 342 € t.j. na 96,04 %. Zostatok v sume 674 je vykázaný na dopravnom pre žiakov, ktorý bol použitý na stanovený účel do 31.3.2011.

Škola k 31.12.2010 vykazovala neuhradené dodávateľské faktúry v objeme 59,54 € a to za všeobecné služby.

Poznámka:

Podrobnejšie údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti ZKŠ s MŠ viď. v Prílohe č. 1- „Výkaz k správe o hospodárení za rok 2010“.

 

§ 2. ods. 1 n

Plnenie stanoveného cieľa

 

Koncepčný zámer školy: vytvoriť modernú humánnu a tvorivú školu, ktorá poskytuje kvalitné podmienky pre vzdelávanie a výchovu tak, aby každé dieťa, každý žiak mohol rozvíjať základné spôsobilosti, vedomosti a postoje potrebné na svoje ďalšie vzdelávanie a život.

Princípy, z ktorých škola vychádza: Humanizmus – dôvera, ľudské práva, demokracia – sloboda a zodpovednosť, uznanie individuálnych osobitostí,  spolupráca, tvorivosť a aktivita.

Hlavný cieľ  školy:  umožniť žiakom získať veku primerané kľúčové spôsobilosti, základné vedomosti a znalosti, povedomie národného a svetového kultúrneho dedičstva, ktoré budú rozvíjať a využívať vo svojom živote, nadobudnúť potrebu vlastnej aktivity a tvorivosti  a vypestovať si základ záujmu o celoživotné vzdelávanie. Zabezpečiť starostlivosť o deti v predškolskom veku a spolu s rodičmi vytvoriť dobré východisko pre školskú prácu. Poskytnúť služby, ktoré vytvárajú  zázemie pre kvalitnú výchovnovzdelávaciu činnosť. Dlhodobým strategickým cieľom MŠ je príjemným, flexibilným prostredím vyvážene rozvíjať osobnosť dieťaťa s akceptovaním jeho individuálnych osobností. Vytvárať v psychickom a osobnostnom vývine detí adekvátne predpoklady na to, aby úspešne a bez závažných problémov mohli plniť úlohy a požiadavky 1. ročníka našej základnej školy.

 

Koncepčný zámer rozvoja školy vychádza z princípov a cieľov výchovy a vzdelávania podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní, zo štátneho vzdelávacieho programu ISCED l a ISCED 2 a z Národného programu výchovy a vzdelávania SR.

V koncepčnom zámer rozvoja školy sú stanovené nasledovné ciele:

-          Podnecovať u žiakov záujem o poznanie  a viesť ich k pocitu zodpovednosti za svoju  budúcnosť

-          Rozvíjať model školy preferujúci tvorivosť, samostatnosť, aktivitu a výchovu k demokratickým princípom v duchu humanizmu.

-          Podporovať zavádzanie informačno-komunikačných technológií do vyučovacieho procesu.

-          Viesť žiakov k zmysluplnému využívanie voľného času.

-          Zabezpečiť rovnaký prístup a možnosti vzdelávania pre všetkých žiakov.

 

Poslanie školy pomenúva dôvod a zmysel jej existencie. Hovorí o tom, o čo sa škola snaží, čím sa zaoberá. Poslaním našej školy je:

-          poskytnúť žiakom základné vzdelanie s cieľom rozvoja osobnosti, nadania, rozumových a psychických schopností dieťaťa,

-          zabezpečiť rozumovú výchovu v zmysle vedeckého poznania a v súlade so zásadami humanity a demokracie,

-          posilňovať úctu k ľudským právam a základným slobodám, k rodičom, k svojej vlastnej kultúre, jazyku a národným hodnotám,

-          poskytovať mravnú, estetickú, pracovnú, zdravotnú, telesnú, ekologickú  a náboženskú výchovu,

-          zdokonaľovať a zvýšiť jazykové znalosti a počítačovú gramotnosť žiakov,

-          pripraviť žiakov pre ďalšie štúdium tak, aby boli konkurencieschopní na postupových školách

Ciele stanovené v koncepčnom zámere školy sme plnili napr.:

 

Ø             zvyšovaním úrovne výchovy a vzdelávania (účasť pedagógov na ďalšom vzdelávaní, podpora vyučovacích metód a postupov, ktoré rozvíjajú kompetencie žiakov odbornosť vyučovania)

Ø             ponukou mimoškolských činností (záujmové krúžky, vzdelávacie poukazy, školy v prírode, plavecký kurz, návšteva družobnej školy v Pápe, literárne a odborné exkurzie, detské tábory, vystúpenia na kultúrnych podujatiach, vydávanie školského časopisu)

Ø             starostlivosťou o žiakov so špeciálno – pedagogickými potrebami (spolupráca s CPPPaP, DIC, ŠPP, pomoc asistenta učiteľa, vlastný školský špeciálny pedagóg)

Ø             prípravou žiakov v cudzích jazykoch (vyučovanie CUJ s vyššou hodinovou dotáciou, konverzácia v CUJ)

Ø             využitím možnosti školy dosiahnuť čo najvyššiu gramotnosť v oblasti IKT žiakov a učiteľov (projekt INFOVEK, materiálne a personálne vybavenie školy, projekt „Škola budúcnosti“, modernizácia odbornej učebne, krúžky výpočtovej techniky, využitie IKT na vyučovaní, interaktívna tabuľa)

Ø             zapájaním sa do projektov a získavaním  financií z mimorozpočtových zdrojov (zabezpečenie počítačov, učebných pomôcok, finančné prostriedky na mimoškolské aktivity žiakov)

Ø             prezentáciou, propagáciou školy na verejnosti (www stránka školy, spolupráca s Radou školy, Radou rodičov, zriaďovateľom, aktivity školy na verejnosti, spolupráca s ďalšími inštitúciami, úspešná prezentácia školy na rôznych súťažiach a olympiádach)

 

Ciele o koncepčnom zámere MŠ:

 

Naše činnosti sú zamerané na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Základnou a najprirodzenejšou činnosťou dieťaťa predškolského veku je hra a preto ju využívame ako hlavnú metódu a formu pri získavaní zručností a poznatkov. Dlhodobým strategickým cieľom MŠ je príjemným, flexibilným prostredím vyvážene rozvíjať osobnosť dieťaťa  akceptovaním jeho individuálnych osobitostí. Vytvárať  v psychickom a osobnostnom vývine detí adekvátne predpoklady na to, aby úspešne a bez závažných problémov mohli plniť úlohy a požiadavky prvého ročníka ZŠ. V organizačnom a obsahovom usporiadaní denného poriadku sa zohľadňujú vnútorné a vonkajšie podmienky predškolského zariadenia, vekové a fyzické osobitosti detí.

 

 

§ 2.ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

 

Pomenovanie súčasného stavu a v oblasti výchovy a vzdelávania na škole je prvou fázou projektového riadenia zmeny. Reálny stav sme zistili preskúmaním školy a jej prostredia, urobili sme analýzu, ktorá bola zameraná na doterajšiu stratégiu školy, okolie školy a vnútro školy. Predpokladom dobrej pozície v konkurenčnom boji škôl je určitá sebareflexia školy, na základe ktorej vieme posúdiť, čo pozitívne môžeme ponúknuť smerom k verejnosti a v čom sa naopak musíme zlepšiť. Svoje silné a slabé stránky sme zisťovali:

 

-          vyhodnotením plnenia cieľov, ktoré sme si určili  v koncepčnom zámere rozvoja školy

-          pomocou správy o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej vo februári 2007 na ZŠ

-          na základe výsledkov STEPE a SWOT analýzy, pedagogického prieskumu a pedagogického pozorovania

 

Analýzou STEPE sme zistili príležitosti a riziká pre našu školu. Z príležitostí je to napr. ďalšie vzdelávanie v oblasti informačno-komunikačných technológií, tvorba projektov, kultúra školy, Národný program výchovy a vzdelávania v SR, šetrenie energie, úroveň edukácie. Nepriaznivý vplyv na školu má miera nezamestnanosti, sociálne postavenia rodičov a ich životný štýl, vývoj demografie, zvyšovanie zmeny v legislatíve.

 

Analýzu SWOT sme použili na rozbor vnútorného a vonkajšieho prostredia školy z hľadiska jej silných a slabých stránok, a na rozpoznanie nových príležitostí a rizík, ktoré môžu byť pre splnenie cieľov školy nápomocné, prípadne ohrozujúce. Výsledky analýzy školy uvádzame v tabuľke.

 

Oblasti, v ktorých dosahujeme dobré výsledky:

 

-          oblasť záujmovej činnosti (krúžok folklórny, futbalový, basketbalový, tanečný, dramatický, astronomický, ochrancov  prírody, elektronický, volejbalový, remeselnícky, divadelný, konverzácie v CUJ, výpočtovej techniky, Zümmögő – školský časopis)

-          oblasť výchovno-vzdelávacieho procesu (účasť pedagógov na vzdelávaniach, kurzoch,   školeniach, získavanie nových vedomostí, zručností v oblasti výchovy – viď. časť o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov)

-          úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach (100% úspešnosť pri prijímaní na gymnáziá a stredné školy – viď. údaje o úspešnosti žiakov)

-          oblasť starostlivosti o žiakov so špeciálnymi pedagogickými potrebami (vlastný špeciálny pedagóg, dobrá spolupráca s CPPPaP, ŠPP,DIC)

-          oblasť mimoškolských, voľnočasových aktivít (výstavy kníh, návšteva knižnice, plavecký výcvik, Majáles, lyžiarsky deň, vianočný program žiakov, literárne predstavenia, Ondrejovská veselica, odborné-literárne exkurzie, škola v prírode, návšteva divadelných predstavení, diskotéka, karneval, vydávanie školského časopisu, netradičné vyučovacie hodiny fyziky, účasť v táboroch, Estráda)

-          účasť a úspešná prezentácia školy na súťažiach a olympiádach (výtvarné súťaže – napr. „Návrh zimných pohľadníc”, „Vesmír očami detí”, „Zdravie očami detí”, recitačné súťaže – nar. „Pekná maďarská reč”, súťaž Mihálya Tompu v prednese poézie a prózy, „Poznaj slovenskú reč”, olympiády, napr. olympiáda v anglickom jazyku, olympiáda v nemeckom jazyku,  matematická olympiáda, fyzikálna olympiáda, ďalšie súťaže – súťaž ochrany prírody Sajó Károly)

 

Opatrenia na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu, východiská do budúcna:

 

-          Výchovu a vzdelávanie orientovať na žiaka, zohľadňovať jeho individualitu a jeho potreby s dôrazom na meniace sa podmienky a požiadavky spoločnosti.

-          Odhaliť a rozvíjať nadanie, talent a schopnosť každého jedinca, rozvíjať ho ponukou mimoškolských aktivít.

-          V záujme kvalitného vzdelávania doplňovať kabinety odbornými pomôckami, podľa možnosti zriadiť jazykovú učebňu a odbornú učebňu prírodovedných predmetov.

-          Naďalej sa starať o odborný rast učiteľov prostredníctvom ďalšieho vzdelávania.

-          Ďalšie skvalitnenie činnosti metodických orgánov školy a následné zvyšovanie ich participácie na riadení školy.

-          Pokračovať v zosúladení programu výchovy a vzdelávania detí v MŠ s učebným plánom pre I. – IV. ročník ZŠ.

-          Žiacku knižnicu doplniť o nové tituly a zvýšiť záujem žiakov o čítanie.

-          Spolupracovať s rodičmi, s Radou školy, rešpektovať ich požiadavky a záujmy,ktoré vedú k zlepšeniu výchovno-vzdelávacieho procesu.

 

SWOT analýza školy

Silné stránky

Slabé stránky

Jediná škola s VJM v Lučenci

Ideálna poloha budovy

Z pedagogického hľadiska ideálny počet v triedach

Dobré vybavenie PC

Mladý kolektív

Odbornosť kolektívu

Zručnosť pedagogických zamestnancov

Hodnotenie školy štátnou inšpekciou

Hodnotenie školy zriaďovateľom

Častá aktualizácia na Facebooku

Vlastný školský špeciálny pedagóg

Ponuka mimoškolských aktivít (krúžky, škola v prírode, odborné exkurzie, lyžiarsky a plavecký kurz, školský časopis Zümmögő, folklórny súbor Pitypang)

 

Stará budova

Nájom budovy

Málo žiakov

Financovanie školy

Málo využívaná moderná technika

Málo hospitácií – malá výmena skúseností

Nedokončený školský program

Chýbajúca jazyková učebňa

Morálne zastarané učebné pomôcky, Materiálna vybavenosť odborných učební,

Vysoké prevádzkové náklady,

Spolupráca s materskou školou.

 

Príležitosti

Ohrozenia

Dobrá propagácia školy

Nová webová strana (učitelia, žiaci, rodičia)

Hospitácie – výmena skúseností

Nové učebne, moderná technika

Rozvoj kompetencií učiteľa

Lepšie využívanie finančných prostriedkov

Vypracovávanie a realizácia projektov

Zvýšiť odbornú štruktúru vyučovania,

Komplexný školský výchovno–vzdelávací program

Zlepšiť činnosť žiackeho parlamentu

Miera nezamestnanosti v regióne

Politické prostredie, legislatíva

Málo peňažných zdrojov

Nepriaznivý demografický vývoj,

Asimilácia

Apatia, nezáujem

Nedostatok finančných prostriedkov na investície

Zvyšovanie výdavkov na prevádzku,

Nedostatočné vybavenie odborných učební novými modernými pomôckami  

 

 

 

Záver

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v ZŠ s MŠ je krokom k sebahodnoteniu školy. Analýza zosumarizovaných údajov, informácií a dát ako aj výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej v školskom roku 2009/2010 ZKŠ pomohli odkryť slabé a silné stránky v činnosti a budú slúžiť ako východisková báza k jej zlepšovaniu.

Cieľom a poslaním našej školy do ďalších rokov by mal byť rozvoj a postupný prechod tradičnej školy na školu produktívnu s novými metódami a formami práce, školy ktorá by bola príťažlivá pre deti aj ich rodičov. Mala by sa stať školou, ktorá pripravuje žiakov pre ďalšie štúdium i pre život v novej otvorenej Európe a zabezpečuje ich osobnostný rast. Škola perspektívna pre svojich zamestnancov, škola kde budú učitelia motivovaní k svojmu ďalšiemu profesijnému rastu.

Škola by sa mala orientovať na vyučovanie jazykov a informatiky. Dobrá komunikačná schopnosť zo slovenského jazyka a materinského jazyka. Dobré zvládnutie jazykového učiva a najmä komunikatívnych kompetencií vytvára predpoklad na rozvinutie schopnosti úspešne sa uplatniť na trhu práce a v súkromnom živote. Jazyk sa chápe ako znak národnej a individuálnej identity, ako prostriedok komunikácie a profesionálnej realizácie a prostriedok na vyjadrovanie citov a pocitov. Cudzie jazyky naopak prispievajúc k pochopeniu a objavovaniu tých skutočností, ktoré presahujú oblasť skúseností sprostredkovaných štátnym jazykom. Poskytujú živý jazykový základ a predpoklady pre komunikáciu žiakov v rámci Európskej únie. Cudzie jazyky umožňujú poznávať odlišnosti v spôsobe života ľudí iných krajín a ich odlišné kultúrne tradície. Poskytujú prehĺbenie vedomostí a vzájomného medzinárodného porozumenia a tolerancie a vytvárajú podmienky pre spoluprácu škôl na medzinárodných projektoch.

 

Víziou našej školy je:

 

Víziou našej školy je, stať sa kvalitnou školou s vlastným pedagogickým programom, so širokou ponukou vzdelávacích programov, s dobrým materiálnym vybavením. Cieľom je rozvoj a postupný prechod tradičnej školy na školu modernú s novými metódami a formami práce. Mala by sa stať školou, ktorá poskytuje svojim žiakom základné vzdelávanie v rámci celoživotného vzdelávania, ktorá pripravuje žiakov pre ďalšie štúdium i pre život v novej otvorenej Európe a zabezpečuje ich osobnostný rast. Škola perspektívna pre svojich zamestnancov, škola, kde budú učitelia motivovaní k svojmu ďalšiemu profesijnému rastu. Absolventi si musia zo škôl odniesť aj trvalejšie hodnoty, ako sú vedomosti. Trvalejšími hodnotami sú postoje, záujmy, motivácia, hodnotový systém, rozvinuté schopnosti a zručnosti. Pre výchovu a vzdelávanie to znamená premeniť tradičné encyklopedické vedomosti a memorovanie na tvorivo-humánnu výchovu a vzdelávanie, rozvíjať tvorivé schopnosti žiakov, ich tvorivé myslenie, riešiť problémy. Vízia školy sa stotožňuje s víziou tohto dokumentu, pričom vychádza z dôslednej znalosti školského prostredia, sociálnej klímy a zloženia žiackeho kolektívu, odbornosti a kvalifikovanosti pedagogického kolektívu, požiadaviek rodičov, ale aj ďalších faktorov, ktoré ovplyvňujú vonkajší aj vnútorný život školy.

 

Vypracoval:

 

Mgr. Péter Csúsz – riaditeľ ZŠ s MŠ

Mgr. Katrína Čomajová – štatutárna zástupkyňa riaditeľa pre ZŠ

Bc. Henrieta Tóthová – zástupkyňa riaditeľa pre MŠ

 

V Lučenci, 23.08.2011