Základná škola s materskou školou Józsefa Kármána s vyučovacím jazykom maďarským – Kármán József Alapiskola és Óvoda,

Ul. J. Kármána č. 25/5, Lučenec

 

 

 

Správa

o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy v školskom roku 2013/2014

 

 

 

Predkladá:

 

......................................

       riaditeľ školy

 

 

                                                      Prerokované v pedagogickej rade školy

                                                      dňa 28. 08. 2014

 

 

 

                                                      Vyjadrenie rady školy:

                                                      Rada školy odporúča zriaďovateľovi

                                                      s c h v á l i ť

                                                             Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch

                                                      a podmienkach školy za školský rok 2013/2014

                                                      V Lučenci, dňa 22. 09. 2014

                   

                                                      .............................................................

                                                                   predseda rady školy           

 

 

 

                                                      Stanovisko zriaďovateľa:

                                                      Mesto Lučenec

                                                      s c h v a ľ u j e  -  n e s c h v a ľ u j e

                                                             Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch

                                                      a podmienkach školy za školský rok 2013/2014

                                                      V Lučenci, dňa ......................................

 

                                                      .............................................................

                                                                   primátorka mesta

Správa

 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2013/2014

 

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

 

§ 2. ods. l a

 

Základné identifikačné údaje

 

Názov:            ZŠ s MŠ Józsefa Kármána s vyučovacím jazykom maďarským

Kármán József Alapiskola és Óvoda

 

Adresa:           J. Kármána 25/5, 984 01  Lučenec

 

 

Telefón:          047/4333792    -     sekretariát

                        047/4334028     -    riaditeľ školy

                        047/4333788     -    materská škola

Fax:                047/4334028

 

 

Elektronická adresa: zsmskarman.lc@gmail.com

 

Internetová adresa:   www.karmansuli.sk

 

 

Zriaďovateľ:    Mestský úrad Lučenec, Novohradská 1

Štatutár :         PhDr. Alexandra Pivková

 

Vedúci zamestnanci školy

 

Riaditeľ                                                         Mgr. Péter Csúsz                      047/4334028             

Štatut. zástupkyňa pre ZŠ                           Mgr. Katarína Čomajová                   047/4333792

Zástupkyňa riaditeľa pre MŠ                     Bc.   Gyetvai Judita               047/4333788

Vedúca MZ pre I. stupeň                            PaedDr. Perla Fűkőová

PK humanitných predmetov                      Mgr. Gertrúda Kalmárová

PK prírodovedných predmetov                  PaedDr. Anna Kováčová

PK výchovných predmetov                         Mgr. Lýdia Csáková

Výchovná poradkyňa                                  Mgr. Gertrúda Kalmárová               

Koord. enviromentálnej výchovy               Mgr. Nikoleta Poroszlaiová

Koord. prev. drog. závislosti                       Mgr. Katarína Rubintová, Mgr. Gabriela Kovács

Rada školy

 

Rada školy ako iniciatívny a poradný orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy miestnej samosprávy a záujmy rodičov, pedagogických zamestnancov a ďalších zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania pracovala pod vedením pod vedením Mgr. Varga Ivanič Katalin, po nástupe na materskú dovolenku sa stal predsedom Mgr. Zoltán Marcinkó. Členovia RŠ sa stretli 4x v školskom roku podľa schváleného plánu. RŠ sa vyjadrovala ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy, ku koncepčným zámerom rozvoja školy, ku skutočnostiam uvedeným v zákone č. 596/2003 Z.z. ako aj ku správe o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ.

 

Členovia RŠ:

pedagogickí zamestnanci                             Mgr. Varga Ivanics Katalin

(Mgr.Zoltán Marcinkó)

                                                                       Bc. Kelemenová Zuzana

nepedagogickí zamestnanci                         Katarína Kollárová

zástupcovia rodičov za ZŠ                           Adriana Gášpárová

                                                                       Mgr. Adriana Balogová

                                                                       Mgr. Adriana Tóthová

zástupcovia rodičov za MŠ                          Katarína Vargová

zástupcovia zriaďovateľa                            Lucia Šperlová

                                                                       MUDr. Ondrej Balco

                                                                       Norbert Krišta

                                                                       Mgr. Pavol Baculík

 

termín ustanovenia rady školy                    30.03.2011

 

Poradné orgány

 

1.        Metodické združenie a predmetové komisie sú metodickými a odbornými orgánmi riaditeľa školy a pedagogickej rady, ktoré sa vytvárajú pre MŠ (Metodická združenie MŠ), pre vyučovanie na 1. stupni (MZ) a pre vyučovanie skupín predmetov (PK výchovných, prírodovedných a humánnych predmetov). Podieľajú sa na zvyšovaní metodickej úrovne vyučovania, rozvíjajú pedagogickú tvorivosť.

 

2.        Pedagogická rada: členmi sú všetci pedagogickí zamestnanci školy. Pedagogická rada na svojich pravidelných zasadnutiach prerokúva, navrhuje a schvaľuje výchovno – vzdelávacie výsledky, je poradným orgánom riaditeľa na kolektívne prerokúvanie a posudzovanie zásadných pedagogických otázok výchovy a vyučovania.

 

3.        Rodičovská rada: základná organizácia Zväzu maďarských rodičov na Slovensku – pracovala pod vedením Andrey Demecsovej. V priebehu školského roka sa pedagógovia  pravidelne stretávali s rodičmi v rámci triednych schôdzok RZ. Rodičov sme informovali o výsledkoch žiakov a o aktivitách školy aj prostredníctvom školského časopisu a informačnej tabule. Spolupracovali sme na viacerých úspešných projektoch. Hľadali sme vhodné formy a metódy práce pre  zlepšenie prospechu a vzájomných vzťahov.

 Členovia rodičovskej rady:                                 

1. ročník:    Varga Ivanič Katalin

2. ročník:    Kinga Barta       

3. ročník:    Andrea Demecs 

4. ročník:        Adrianna Tóth

5. ročník:        Sarolta Kerekesová

6. ročník:        Hajnalka Hajdók

7. ročník :       Denisa Tóthová         

8. ročník:        Eva Petiová

9. ročník:        Adrianna Balogová

 

4.        Metodické združenie pracovalo pod vedením PaedDr. Perla Fűkőovej. Patrili sem všetky predmety na 1.stupni.

 

5.        PK hum. predmetov pracovalo pod vedením Mgr. Gertrúdy Kalmárovej. Patrili sem predmety: SJL, ANJ, NEJ, MJL, DEJ, VYV, TEV, HUV, OBV, ETV

 

6.        PK prírodovedných predmetov pracovalo pod vedením PaedDr. Anny Kováčovej. Patrili sem predmety: MAT, INF, PRI, FYZ, ZEM

 

7.        PK výchovných predmetov pracovalo pod vedením Lýdie Csákovej. Patrili sem predmety: HUV, VYV, TV, VU, K, Etická vých.,

 

8.        Metodické združenie MŠ pacovalo pod vedením Zuzany Kelemenovej

 

 

§ 2. ods. 1 b

Údaj o počte žiakov

 

Počet žiakov školy a počet detí v ŠKD a MŠ:

 

Počet žiakov školy:                k 15. septembru 2013:                     150

                                               k  31. augustu 2013:                         148

 

Počet tried:                 10

 

Podrobnejšie informácie: V školskom roku 2013/2014 navštevovalo školu 150 žiakov v I.–IX. ročníkoch. Zo 150 bolo 9 žiakov integrovaných. 1 žiak a 1 žiačka intelektovo nadaní,  7 žiakov s vývinovými poruchami učenia a 4 žiakov, u ktorých sme uplatňovali Metodické pokyny MŠ SR k hodnoteniu a klasifikácii žiakov s vývinovými poruchami učenia. V prípade žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vyučujúci postupovali podľa vypracovaných individuálnych plánov, žiakov hodnotili podľa platných metodických pokynov.

 

Počet žiakov k 15.9.2013

1.ročník:          15 žiakov

2.ročník:          10 žiakov

3. ročník:           9 žiakov, z toho 

4. ročník:         13 žiakov, z toho  1začlenený žiak

5. ročník:         14 žiakov, z toho  1 žiak intelektovo nadaný a 1začlenený žiak

6. ročník:         17 žiakov, z toho  1 intelektovo nadaná žiačka

7. ročník:         16 žiakov, z toho  2 začlenení žiaci

8. ročník:         39 žiakov, z toho  3 začlenení žiaci

9. ročník:         17 žiakov, z toho  

Počet žiakov k 31.08.2014

                                                                                    

1. ročník:         15 žiakov

2. ročník:         10 žiakov

3. ročník:           9 žiakov,

4. ročník:         13 žiakov,

5. ročník:         14 žiakov,

6. ročník:         15 žiakov,

7. ročník:         16 žiakov,

8. ročník:         39 žiakov,

9. ročník:         17 žiakov,

 

Počet žiakov v školskom klube k 15.9.2013:         45 v dvoch oddeleniach

Počet žiakov v školskom klube k 31.8.2014:         45 v dvoch oddeleniach                                                                 

1.      oddelenie 23

2.      oddelenie 22

 

Počet detí v MŠ k 15. 9.2013:          37 detí v 2 triedach

Počet detí v MŠ k 31.8.2014:           37 detí v 2 triedach

1.      trieda 19

2.      trieda 18

 

Do ZŠ nastúpilo 15 detí z toho:

- 8 detí do ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM, Lučenec

- 2 dieťa do ZŠ Haličská 7 v Lučenci

- 2 dieťa do ZŠ Vajanského

- 1 dieťa do ZŠ Novomeského

- 1 dieťa do ZŠ Kubínyiho

- 1 dieťa do ZŠ Štefánika

 

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

 

Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka:

Počet zapísaných žiakov do 1. ročníka ZŠ:                                                  12            

Skutočný počet žiakov 1. ročníka k 15.9.2014:                                           11

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou:                                        0

Prestup na druhú ZŠ:                                                                                               1

 

                                                                                                       

 

V školskom roku 2013/2014  na našej škole 17 absolventov ukončilo štúdium  z  9. ročníka, 12  žiakov ukončilo školskú dochádzku z nižších ročníkov  -  spolu: 29 žiakov opustí školu.

 

Štatistika prijatých žiakov na stredné školy

 

a. žiaci 9. ročníkov:

  1. Gymnázium Fiľakovo s VJM                                                                         6
  2. Gymnázium  Selyeho Komárno                                                                      1                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  3. Združená stredná škola služieb v LC                                                              1
  4. SOŠ umelecká Zvolen                                                                                    1
  5. SOŠ Stavebná O.Winklera LC                                                                       2                                              

7.   Stredná odborná škola technická LC                                                              1

8.   Stredná odborná škola technická RS                                                              1

9.   Štúdium v zahraničí / VB/                                                                              4

                            

                                                                                                                                 _________

    

                                                                                                     spolu:                   17  žiakov   

 

b. žiaci nižších ročníkov:  V nižších ročníkoch školskú dochádzku ukončili 12 žiaci:

-  Pokračuje na dvojročnej učilišti:                                                                 7

-  Žiaci kt. nepokračujú v štúdiách na strednej škole                                      5

                                                                                                     spolu:                   12  žiakov   

 

 

Bilancia prijatých:            - gymnázium spolu:                                               7

                                           - stredná škola s maturitou a študijným odb.         6          

                                          -  OU – učebný odbor:                                            7                                              

                                                                             _____________________________

                                                                                                                spolu 20 žiakov

 

 

Do MŠ bolo k 30. aprílu 2013 prihlásených 17 a prijatých 14 detí.

Počet detí v MŠ na školský rok 2013/2014 je 37 detí v 2 triedach.

 

 

 

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

 

Priemerný prospech žiakov podľa ročníkov z jednotlivých predmetov

 

Trieda

SPR

MJL

SJL

MAT

DEJ

GEO

PRI

ANJ

ANJ2

NEM

NEM2

II.

1,00

1,30

1,20

1,20

-

-

1,10

1,00

 

-

 

III.

1,00

1,75

1,38

1,50

-

-

1,63

1,25

 

-

 

IV.

1,00

1,75

1,42

1,83

-

-

1,42

1,50

 

-

 

V.

1,15

2,45

2,00

2,84

1,76

2,15

-

2,69

 

-

 

VI.A

1,68

3,00

2,86

3,30

2,46

2,26

-

2,90

 

-

 

VII.A

1,56

3,25

2,62

2,93

2,93

2,37

-

3,50

-

-

3,00

VIII.A

1,00

2,23

1,52

2,71

1,90

1,90

-

2,50

2,20

3,00

1,40

VIII.B

 2,30                   

3,50

4,07

3,57

4,38

4,07

-

4,40

4,40

4,77

4,40

IX.

1,00

2,30

1,61

261

1,53

1,00

-

2,10

1,00

1,66

1,00

 

 

 

 

 

 

Trieda

CHE

FYZ

VLA

INF

BIO

TEV

OBV

SP,T.

HUV

II.

-

-

1,00

-

-

-

-

-

-

III.

-

-

1,50

1,25

-

-

-

-

-

IV.

-

-

1,33

1,25

-

-

-

-

-

V.

-

-

-

2,00

2,38

-

-

-

1,3

VI.A

-

2,46

-

2,00

2,50

-

-

-

2,00

VII.A

3,00

3,06

-

3,66

2,87

-

-

1,81

2,00

VIII.A

1,90

1,80

-

1,23

1,66

-

-

1,00

-

VIII.B

3,54

3,50

-

3,64

3,93

-

-

2,10

-

IX.

1,30

1,6

-

1,00

1,30

-

1,00

-

-

 

 

Prospech žiakov I. polroka

 

Trieda                 Počet ž.      PVZ      PVD      Prospeli    Neprospeli  

I. – IV. roč.             47             32            6              9              0          

V.- IX. roč.            102             26          16            31               29

 

Prospech žiakov II. polroka

 

Trieda                 Počet ž.      PVZ      PVD      Prospeli    Neprospeli

I. – IV. roč.             47             32            6              8               1

V.- IX. roč.            101            25           16             39              21

 

V šk.r. 2012/2013 v zahraničí sa vzdelávalo 11 žiakov.

 

 

Dochádzka žiakov za I.polrok

 

Trieda

Počet ž.za

I.       polrok

Zamešk.

   hod.

Zam. na

    žiaka

Osprav.h.

Ospr. na

   žiaka

Neosprav.

     hod.

Neospr. na žiaka

I.-IV.roč.

47

1987

42,28

1987

42,28

0

0

V.-IX. roč

102

8380

82,16

8161

80,00

    219

2,15

I.-IX. roč.

149

10367

69,58

10148

  68,11

    219

1,47

 

Dochádzka žiakov za II.polrok

 

Trieda

Počet ž.za

II.    polrok

Zamešk.

   hod.

Zam. na

    žiaka

Osprav.h.

Ospr. na

   žiaka

Neosprav.

     hod.

Neospr. na žiaka

I.-IV.roč.

47

2512

53,45

2512

  53,45

0

0

V.-IX. roč

101

11619

115,04

10499

103,95

    1120

11,09

I.-IX. roč.

             148

14131

 95,48

13011

87,91

    1120

7,57

Výsledky externých meraní

 

V mesiaci marec žiaci 9. triedy sa podrobili Testovania T9-2014 z matematiky a z maďarského jazyka a literatúry a slovenského jazyka a slovenskej literatőry. Výsledky testovania boli zverejnené v apríli 2014 ŠPÚ.  Celkový počet žiakov školy, ktorí sa zúčastnili testovania bolo  13.

 

Názov

Počet žiakov

Úspešnosť v

% školy

Úspešnosť v

% rámci SR

Priem. počet

bodov školy

Priemerný

počet bodov v rámci SR

Monitor

SJL

13

75,38

57,59

15,08

13,52

Monitor

MAT

13

50,00

54,67

10,00

10,93

Monitor

MJL

13

59,69

       56,35

14,92

14,09

 

 

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

 

Výchovno-vzdelávací proces bol zabezpečený v súlade s učebnými plánmi pre I-IV. a V- IX. roč. podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní zo štátneho vzdelávacieho programu ISCED1 a ISCED2 a z Národného programu výchovy a vzdelávania SR.

 

Školský učebný plán 1. ročník -  voliteľné predmety podľa ŠkVP:

maďarský jazyk – 1 hod.

anglický jazyk – 1 hod.

konverzácia v slov. jazyku - 1 hod.

kaligrafia: - 1 hod.

Školský učebný plán 2. ročník – voliteľné predmety podľa ŠkVP:

kaligrafia – 1 hod.

anglický jazyk – 1 hod.

Školský učebný plán 3. ročník – voliteľné predmety podľa ŠkVP:

kaligrafia – 1 hod.

matematika – 1 hod.

Školský učebný plán 4. ročník – voliteľné predmety podľa ŠkVP:

konvrzácia v slovenskom jazyku – 1 hod.

matematika – 1 hod.

Školský učebný plán 5. ročník – voliteľné predmety podľa ŠkVP:

maďarský jazyka– 1 hod.

slovenský jazyk  1hod.

matematika  - 0,5 hod.

informatika – 0,5 hod.

biológia – 1 hod.

Školský učebný plán 6. ročník – voliteľné predmety podľa ŠkVP:

konverzácia v slovenskom jazyku – l hod.

pravopisné cvičenie– 1 hod.

informatika – 0,5 hod.

biológia –1 hod.

slovenský jazyk – 1 hod.

maďarský jazyk – 1 hod.

Školský učebný plán 7. A trieda– voliteľné predmety podľa ŠkVP:

konverzácia v slovenskom jazyku – 1 hod.

matematika – 0,5 hod.

informatika – 0,5 hod.

dejepis – 1 hod.

biológia – 1 hod.

Školský učebný plán 7. B trieda– voliteľné predmety podľa ŠkVP:

matematika – 0,5 hod.

informatika – 1,5 hod.

svet práce – 1 hod.

technická v. – 1 hod.

Školský učebný plán 8. ročník – voliteľné predmety podľa ŠkVP:

informatika – 0,5 hod.

dejepis – 1 hod.

biológia – 1 hod.

výchova umením – 0,5 hod.

Školský učebný plán 7. B trieda– voliteľné predmety podľa ŠkVP:

informatika – 0,5 hod.

svet práce – 1 hod.

technická v. – 1 hod.

výchova umením – 0,5 hod.

Školský učebný plán 9. ročník – voliteľné predmety podľa ŠkVP:

informatika – 0,5 hod.

pravopisné cvičenia z maď. jazyka – 1 hod.

výchova umením – 0,5 hod.

 

MŠ – vychádza zo Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 – predprimárne  vzdelávanie - vypracovaný školský vzdelávací program s názvom: DETSKÁ ZÁHRADA.

 

Štruktúra tried

 

Ročník

Počet tried

Počet žiakov

Počet individ.

integrovaných

Nultý

0

0

0

Prvý

1

15

0

Bežné triedy

9

            135

              9

Špeciálne triedy

0

0

0

Pre nadaných

0

0

0

Spolu

10

            150

9

 

§ 2.ods.1 g

Zamestnanci

 

Prac. Pomer

Počet pedagog.

zamestnancov

Počet nepedag.

zamestnancov

Počet úväzkov

pedag.zamest.

Počet úväzkov

nepedag.zamest.

TPP

17

5

         17

5

Znížený úväzok

4

0

4

0

ZPS

0

0

0

0

Doba určitá

3

0

1

0

 

 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

 

 

Nekvalifikovaný

Kvalifikovaný

Spolu

Učitelia

0

3

3

Vychovávatelia

0

2

2

Asistent učiteľa

1

1

2

Učiteľky

0

13

13

Spolu

1

19

20

 

Predmety vyučované nekvalifikovane

Celkom sa na škole vyučovalo 307,5 hod. týždenne, z toho   hod. odborne, 26 neodborne. Odbornosť vyučovania bola 91,5 % a neodbornosť 8,5 %.

 

                        Predmet                     Počet hodín týždenne

                      Geográfia                                 6

                     Etika                                          5                               

                        Nemecký jazyk                      6 

                        Chémia                                    5   

                     Anglický jazyk                     3

                     Svet práce                            1    

                      Spolu                                  26 h.

 

 

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

 

Za účelom kvalitnejšieho plnenia výchovno-vzdelávacích cieľov pedagógovia absolvovali počas školského roka rôzne formy ďalšieho vzdelávania, navštevovali kurzy, odborné prednášky a semináre organizované MPC BB (Metodicko – pedagogické centrum, B. Bystrica) a ZMPS (Zväz maďarských pedagógov na Slovensku) a ŠPÚ (Štátny pedagogický ústav).

 

Ďalšie vzdelávanie organizované MPC BB v šk.roku 2013/2014

 

Ukončili:

Péter Csúsz –  - Riadenie školy a školského zariadenia  - funkčné vzdelávanie

Erika Sóosová – Adaptačné vzdelávanie

Zuzana Kelemenová – Inovácie v didaktike pre učiteľov predprimárneho vzdelávania

Perla Tanóczkyová – Zážitkové učenie v hudobnej výchove

 

Ďalšie vzdelávanie organizované ŠPÚ:

 

Kováčová A -  Modernizácia vzdelávacieho procesu

Tankina Tóth Tímea -  Modernizácia vzdelávacieho procesu

Erdélyi Gabriella -  Príprava učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie   cudzích jazykov

 

Ďalšie vzdelávanie organizované ZMPS:

 

- Stretnutie pedagógov Novohradu vo Fiľakove – metodický deň – 7 pedagógov

- Práca triedneho učiteľa – metodický deň – 15 pedagógov

 

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

 

Aj v školskom roku 2013/2014 sme sa snažili, aby žiaci dosahovali nielen dobré vyučovacie výsledky, ale aby sa prezentovali v čo najlepších pozíciách aj na verejnosti, a to jednak svojou prácou, jej výsledkami, prezentáciou školy. Príklady našich výsledkov, aktivít a prezentácie školy:

 

Účasť a úspešná prezentácia školy na súťažiach a olympiádach:

·        Výtvarné súťaže – Výtvarná a vedomostná súťaž Júliusa Szabóa, Grafický návrh žiackej knižky, Návrh zimných pohľadníc, Fotografická súťaž, Najzaujímavejší lampáš z tekvíc, Lučenec – moje mesto, Vianočné pohľadnice, Najkrajší snehuliak, Namaľuj si zdravie,

·        Hudobné súťaže  - Hallottad–e hírét?

·        Športové súťaže – futbalový turnaj o pohár SPŠS, futbalový turnaj pre žiakov školy, vybíjaná dievčat, medzitriedny basketbalový turnaj, futbalový turnaj dievčat, turnaj stolnom tenise, orientačný beh, Pohybe je celá škola – 12 h. maraton

·        Recitačné súťaže – Pekná maďarská reč, Poznaj slovenskú reč, súťaž Mihálya Tompu v prednese poézie a prózy, III. Ipolyi Arnold súťaž v prednese ľudových rozprávok

·        Olympiády  - olympiáda v anglickom jazyku aj v nemeckom, matematická olympiáda, fyzikálna olympiáda.

·        Matematické súťaže  - súťaž Katedra, súťaž Zrínyi Ilona, Pytagoriáda

·        Iné súťaže - súťaž ochrany prírody Sajó Károly, Médiastar

 

 

Naše najväčšie úspechy:

 

MAĎARSKÝ JAZYK

Mihályi Evelin, 4.roč                     - strieborné pásmo

Zsolt Šuhaj, 1.roč                          - strieborné pásmo

Sebastian Sváčik, 1.roč.                 -  strieborné pásmo

Kristián Kovács, 4.roč.                  – bronzové pásmo

Barbar Bartaová, 3.roč.                  - strieborné pásmo

 

 

Demecs Virág Boglárka, 3.roč.       -  okresné kolo: 1. miesto

 

 

 

SLOVENSKÝ JAZYK

Zoltán Tamás -  8. roč.          -  krajské kolo: 3. miesto          

 

MATEMATIKA             

·         Žiaci V.-IX. triedy sa zúčastnili Matematickej olympiády. Úspešní riešitelia školského kola sa dostali na okresné kolo, kde dosiahli tieto výsledky:

                                  Emma Fiľová – 6.roč. – okresné kolo: 1.miesto

                                  Fekete Virág Fanni- 6.roč. -  okresné kolo: 2.miesto

                                  Szilárd Balog – 5.roč. – okresné kolo: 2. miesto

·         matematickej súťaže: Katedra matematikai verseny:

                                  Emma Fiľová– 6. roč. – regionálne kolo – 1.miesto

                                 

                                 

FYZIKA

·         Žiak z IX. triedy sa zúčastnil na olympiáde z fyziky.

                              Alexander Tódor 9.roč. – okresné kolo: 1. miesto

 

VÝTVARNÉ SÚŤAŽE

III.  kategória: 

                                     Thelma Csöbönyei - 9.roč.- 1. miesto

                                     Réka Princz – 9.roč. – 1. miesto

                                     Peti Vikor – 8.roč -  1.miesto

 

HUDOBNÉ SÚŤAŽE

                              Zille Magtamás, I. roč - zlaté pásmo,

                              Alexandra Gulíšeková 3. roč.– zlaté pásmo

                              Magtamás Csilla,  4. roč – zlaté pásmo

                              Anderko Borbála, 7. roč. - zlaté pásmo

 

                              Robert Balog, 4.roč.- strieborné pásmo

 

ŠACHY

 

DIVADLO:

 

 

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Vystúpenia žiakov na kultúrnych podujatiach, súťažiach.

·         Turistika pre celú školu na Kokave

·         Prezentácia krúžkových činností

·         Slávnostný zápis prvákov, stretnutie s rodičmi

·         Spolupráca školy a rodičov – porady, pracovné stretnutia

·         Činnosť školského rozhlasu

·         Deň matiek – slávnosť

·         Deň detí – vystúpenie žiakov, kultúrny program, prezentácia prác žiakov

·         Vianočný program žiakov školy

·         Spolupráca s inštitúciami a organizáciami – Csemadok, OZ Phoenix Lutetia, Spolok Kármána, CVČ, Novohradská knižnica, Maďarské kultúrne centrum, CPPPaP, ŠPP, DIC, Krízové centrum AMORET, Zväz maďarských pedagógov na Slovensku, ZŠ Mihálya Munkácsyho v Pápe.

·         Publikačná činnosť: www. Sránka, facebook (Mestské noviny, MY Novohradské noviny, Szabad Újság, Új Szó, STV2)

·         Vystúpenia folklórneho súboru Pitypang v SR a MR

·         Divadelné predstavenia pre deti ZŠ a MŠ

·         Aktivity ku Dňu Zeme, detí, matiek, Európy

·         Vystúpenie detí v Domove dôchodcov

·         Maškarný ples – karneval pre deti

·          „Škola v pohybe“ -  športový deň aj s rodičmi

·         /Spolupráca s PaSA v Lučenci – zabezpečovanie pedagogickej praxe študentov

·         Aktivity v rámci prevencie drogových a iných závislostí (beseda s odborníkmi – premietanie filmov, Peer program)

·         Vianočný program detí MŠ so študentami PaSA

·         Estrádny program

·         Rozlúčka s predškolákmi v MŠ

·         Venček pre žiakov 8 -9. ročníka

·         Deň otvorených dverí v MŠ – stretnutie s rodičmi, zápis detí.

 

 

§ 2. ods. 1 j

Projekty

 

·        Vzdelávanie pedagogických zamestnancov k inklúzií marginalizovaných rómskych

Komunít

·        „Szülőföldön magyarul” – zabezpečenie školských potrieb pre žiakov

 

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

 

V dňoch od 19.2. do 23.2.2007 bola vykonaná komplexná školská inšpekcia. Predmetom školskej inšpekcie bola kontrola stavu a hodnotenie úrovne pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania na základnej škole. Závery správy o výsledkoch inšpekčnej činnosti:

 

Silnou stránkou školy je efektívna spolupráca s inštitúciami a nadáciami, podpora ďalšieho vzdelávania pedagógov a tiež využívanie informačno – komunikačných technológií. Výchovno-vzdelávací proces na 1. stupni bol vo všetkých sledovaných vyučovacích predmetoch dobrý. Na 2. stupni bol v slovenskom jazyku, matematike, technickej a telesnej výchove dobrý, v maďarskom jazyku priemerný. Celkovo možno hodnotiť vyučovanie ako dobré. Škola vytvára podmienky pre rozvoj osobnosti žiakov. Systém prevencie drogových závislostí, environmentálnej výchovy a výchovy k manželstvu a rodičovstvu je dobrý. Na veľmi dobrej úrovni sú významné aktivity školy. Personálne, priestorové a psychohygienické podmienky školy sú v celku priemerné, materiálno-technické dobré. Plánovanie a koncepcia rozvoja je dobrá, korešponduje s typom a podmienkami školy. Odborné a pedagogické riadenie je tiež na dobrej úrovni. Formy, rozsah a systém vnútornej kontroly sú v celku dostačujúce, informačný systém je účinný. Pedagogická dokumentácia je vedená na predpísaných tlačivách s niektorými nedostatkami pri jej vypĺňaní. Vedenie školy a pedagógovia sa priemerne orientujú v legislatíve. Celkové hodnotenie školy je lepšie ako priemerné hodnotenie škôl v Slovenskej republike a v pôsobnosti ŠIC v školskom roku 2007/2008.

 

Školská inšpekcia hodnotí na:

veľmi dobrej úrovni :                         - ponuka krúžkov, záujmových aktivít

                                                                       - spolupráca s inštitúciami a nadáciami

dobrej úrovni:                         -  koncepcia rozvoja školy

priemernej úrovni:                  - priestorové podmienky

 

Zistilo sa nedodržanie týchto všeobecne záväzných predpisov:

- § 3 ods. 4 smernice MŠ SR č. 7496/1985-20 o základnej škole v znení neskorších predpisov (označenie tried v pedagogickej dokumentácii)

 

Školská inšpekcia na hodnotenie škôl / školských zariadení používa tieto hodnotiace výrazy:

·        veľmi dobrý  - výrazná prevaha pozitív, drobné formálne nedostatky, mimoriadna úroveň

·        dobrý -  prevaha pozitív, formálne, menej významné vecné nedostatky, nadpriemerná úroveň

·        priemerný – vyrovnanosť pozitív a negatív, priemerná úroveň

·        málo vyhovujúci – prevaha negatív, výrazné nedostatky, citeľné slabé miesta, podpriemerná úroveň

·        nevyhovujúci – výrazná prevaha negatív, zásadné nedostatky ohrozujúce priebeh výchovy a vzdelávania

 

Zamestnanci, ktorých sa príslušné inšpekčné zistenia týkajú boli s výsledkami a závermi oboznámení.

 

Písomné materiály použité pri inšpekčnej činnosti: 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2007/2008, plán prác školy, plán školskej kontroly, záznamy z pedagogických pozorovaní, zápisnice z pedagogických rád, zasadaní metodického združenia a predmetových komisií, triedne knihy, triedne výkazy, rozvrh hodín, klasifikačné záznamy, agenda sťažností a ochrany zdravia pri práci, rozhodnutia riaditeľa školy, pracovný poriadok, organizačný poriadok, rokovací poriadok, školský poriadok, prehľad o výchovno-vzdelávacej činnosti, Škálový  inšpekčný dotazník, Inšpekčný dotazník školskej atmosféry pre pedagogický zbor, Hospitačný pracovný záznam, záznamový hárok o čitateľskej gramotnosti, Autodiagnostický dotazník, Informačný dotazník ku komplexnej inšpekcii, Informačný dotazník pre radu školy, Dotazník pre koordinátora prevencie drogových závislostí v základnej škole.

 

Správu o výsledkoch inšpekčnej činnosti vyhotovil:

Dňa: 12.03.2007 Mgr. Ján Rumpel, školský inšpektor

 

Poznámka: Riaditeľstvo ZŠ s MŠ prijalo konkrétne opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov týkajúcich sa porušenia legislatívy a do 31.05.2007 ich predložil Školskému inšpekčnému centru Banská Bystrica s uvedenými termínmi splnenia a menami zodpovedných zamestnancov. Do 30.09.2007 bola predložená ŠIC Banská Bystrica aj správa a o splnení prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov a ich príčin.

 

Dňa 10.06.2008 v Základnej škole s materskou školou Józsefa Kármána s vyučovacím a výchovným jazykom maďarským – Kármán József Alapiskola és Óvoda, Ulica J. Kármána 25/5, Lučenec bola vykonaná následná inšpekcia, ktorá sa vzťahovala na komplexnú inšpekciu s číslom poverenia 6118/2006 – 2007.

 

Závery: Opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov prijaté riaditeľom školy boli adekvátne inšpekčným zisteniam a boli splnené. Realizáciou prijatých opatrení sa skvalitnilo vedenie pedagogickej dokumentácie. Akceptovanie odporúčaní vytvorilo predpoklad na rozvoj pohybových zručností žiakov, na skvalitnenie hodnotenia pedagógov a zlepšil sa stav vedenia pedagogickej dokumentácie školy. Zamestnanci, ktorých sa príslušné inšpekčné zistenia týkajú, boli s výsledkami a závermi oboznámení. Písomné materiály použité pri inšpekčnej činnosti: opatrenia prijaté riaditeľom školy na odstránenie zistených nedostatkov, správa o splnení prijatých opatrení, časovo – tematické plány telesnej výchovy, triedne knihy, triedne výkazy, kritériá na hodnotenie pedagogických zamestnancov.

 

Správu o výsledkoch inšpekčnej činnosti vyhotovil:

Dňa: 17.06.2008 Mgr. Ján Rumpel, školský inšpektor

 

Tematická inšpekcia v MŠ

 

V dňoch od 16.1. do 18.1.2013 bola vykonaná komplexná školská inšpekcia na MŠ s poverením č.6106/2012-2013 zo dňa 14.1.2013. Predmetom školskej inšpekcie bola kontrola stavu a úroveň pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania v materskej škole. Závery správy o výsledkoch inšpekčnej činnosti:

 

Protikladné a nejasné formulované informácie spracované v pedagogickej a ďalšej dokumentácii znižovali úroveň riadenia i podmienok výchovy a vzdelávania. Chýbajúce časti v ŠkVP „Detská záhrada“ a nevypracovanie učebných osnov najmenej v rozsahu ustanovenom vzdelávacím štandardom príslušného ŠVP negatívne ovplyvnili výchovu a vzdelávanie v MŠ s rozvíjaním kompetencií detí. Zlepšenie si vyžadujú rozpracovania školského poriadku školy a plánu práce na podmienky MŠ, plánu ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov. Ďalej je potrebné skvalitniť funkčnosť systému vnútornej kontroly a hodnotenia zamestnancov MŠ, realizáciu pedagogických rád s dôrazom na odborno-metodickú problematiku MŠ. Pre zlepšenie činnosti MŠ je potrebné v dokumentácii doplniť informácie týkajúce sa vymedzenia rozsahu základných povinností zástupkyne riaditeľa pre MŠ, skvalitniť participovanie a funkčnosť poradných orgánov. V realizácii edukačného procesu boli pozitívom konkrétne a prehľadne formulované výchovno-vzdelávacie ciele v plánoch VVČ. Zaraďovaním pohybových, hudobno-pohybových hier, pohybových aktivít  na pobyte vonku boli primerane rozvíjané psychomotorické kompetencie detí. Absenciou rozpracovania národného programu prevencie obezity ako aj absenciou cvičenia zdravotných cvikov nebola zabezpečovaná prevencia porúch pohybového aparátu a civilizačných ochorení vrátane obezity. Zaraďovaním rôznych výtvarných, pracovných a manipulačných činností zameraných na zostrojovanie, vyhľadávanie, porovnávanie sa vytvárali vhodné podmienky na získavanie zručností a učenie sa detí, čím boli primerane rozvíjané kognitívne kompetencie detí. Vytváraním podnetného prostredia na podporovanie dvojjazyčnej komunikácie detí, vyhľadávaním informácií prostredníctvom encyklopédií sa v značnej miere rozvíjali ich komunikatívne kompetencie a počiatočná čitateľská gramotnosť. Informačné kompetencie detí v čase konania inšpekcie neboli rozvíjané. Zlepšenie si vyžaduje aj vytváranie priestoru na sebahodnotenie a vzájomné hodnotenie detí. Výchova a vzdelávanie v MŠ boli založené na princípoch rovnoprávnosti prístupu k výchove a vzdelávaniu.

 

Školská inšpekcia hodnotí na:

málo vyhovujúcu úroveň:       - riadenie MŠ

priemernú úroveň:                  - podmienky výchovy a vzdelávania

priemernú úroveň:                  - stav a úroveň výchovy a vzdelávania

 

Zistilo sa porušenie všeobecne záväzných a právnych predpisov:

·        § 7 ods. 4 písm. b), d), l), m), o) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní

·        § 9 ods. 6. Zákona č 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní

·        § 153 ods. 1 písm. b), c) zákona č 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní

·        § 11 ods. 2, 3 písm. w) zákona č 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní

·        § 4 ods. 9 vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z.z. o materskej škole

 

Správu o výsledkoch inšpekčnej činnosti vyhotovila:

Dňa: 4.2.2013 PaedDr. Soňa Henesová, školská inšpektorka – ŠIC Banská Bystrica

 

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

 

Škola sídli v starej budove v centre mesta. Budova ZŠ je vo vlastníctve reformovanej kresťanskej cirkvi a budova MŠ je majetkom mesta. Objekt školy sa postupne opravuje, rekonštruuje. V školskom roku 2012/13 sme obnovili fasádu budovy školy a postupne pokračujeme s obnovou.  Na prvom podlaží školy na chodbách a v 10 učebniach  sme znížili strop o 1m a takto usporíme na výdavkoch na energií. Upravili sme aj vnútorný dvor školy, povrch dvora sme upravili  so štrkom a zasadili sme tam zeleň.

Vytvorili sme jednu multifunkčnú miestnosť pre krúžkovú činnosť – miestnosť je vybavená kuchynskou linkou, interaktívnou tabuľou, s pracovnými stolmi. Pribudla nám aj ďalšia obnovená miestnosť, jazyková učebňa. Samozrejme vybavená aj interaktívnou tabuľou. Interaktívne tabule sme získali z projektu: Vzdelávanie pedagogických zamestnancov k inklúzií marginalizovaných rómskych komunít.  Na športové aktivity slúži menšia obnovená telocvičňa a ihrisko s umelým trávnikom. Učebníc je v celku dostatok. S didaktickou technikou je škola dobre vybavená.

 

Materiálno  - technické vybavenie v MŠ 

V roku 2012 sme vymenili drevené obklady v miestnostiach. Kúpili sme novú kuchynskú linku.

 

 

 

 

 

 

§ 2.ods 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

 

ZŠ s MŠ hospodárila v priebehu roka 2013 v súlade so schváleným rozpočtom príjmov a výdavkov a rozpočtovými opatreniami vykonanými z úrovne KŠÚ a Mesta Lučenec v oblasti bežných a kapitálových výdavkov.

Po vykonaných úpravách upravený rozpočet školy vrátane prenesených a originálnych kompetencií dosiahol

- vo výdavkoch objem                                   463 531 €

- z toho: bežné výdavky činia                        463 531 €

- kapitálové výdavky                                              0  

- v príjmoch objem                                           13 057 €

 

Príjmy za sledované obdobie dosiahli 13 057 €, čo predstavuje 100 % -né plnenie celoročného rozpočtu, ktoré pozostávajú  z vlastných zdrojov ako z poplatkov od rodičov a prenájmu a dobropisu v objeme 8170 € a z grantov v čiastke 4887 €.

 

Čerpanie finančných prostriedkov k 31.12.2013 je v súlade s rozpočtom. Celkové čerpanie výdavkov predstavuje 451 271 € čo je 97,36 % -né plnenie UR, a sú to v plnej výške bežné výdavky. Na prenesených kompetenciách bolo použitých 364151 € čo je 97,49 % -né plnenie rozpočtu, na originálnych kompetenciách čerpanie činí 87120 €. Zostatok z normatívnych finančných prostriedkov na prenesených kompetenciách v rámci kat. „630“ – Tovary a služby vo výške 8561 € bol použitý do 31.3.2013.

 

Z celkového rozpisu bežných výdavkov nenormatívne prostriedky predstavujú 26 031 € v čom sú zahrnuté prostriedky za:

-          vzdelávacie poukazy

-          dopravné žiakom

-          príspevky na predškolákov

-          SZP

-          hmotná núdza

 

Rozpočet nenormatívnych prostriedkov bol vyčerpaný v čiastke 25 205 € t.j. na 96,83 %. Zostatok v sume 826 € bol vykázaný na dopravnom pre žiakov, ktorý bol použitý na stanovený účel do 31.3.2014.

Škola k 31.12.2013 evidovala neuhradené dodávateľské faktúry v lehote splatnosti v čiastke 51,79 € za služby Lindstom.

 

Poznámka:

Podrobnejšie údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ viď. v Prílohe č. 1- „Výkaz k správe o hospodárení za rok 2013“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 2. ods. 1 n

Plnenie stanoveného cieľa

 

Koncepčný zámer školy: vytvoriť modernú humánnu a tvorivú školu, ktorá poskytuje kvalitné podmienky pre vzdelávanie a výchovu tak, aby každé dieťa, každý žiak mohol rozvíjať základné spôsobilosti, vedomosti a postoje potrebné na svoje ďalšie vzdelávanie a život.

Princípy, z ktorých škola vychádza: Humanizmus – dôvera, ľudské práva, demokracia – sloboda a zodpovednosť, uznanie individuálnych osobitostí,  spolupráca, tvorivosť a aktivita.

Hlavný cieľ  školy:  umožniť žiakom získať veku primerané kľúčové spôsobilosti, základné vedomosti a znalosti, povedomie národného a svetového kultúrneho dedičstva, ktoré budú rozvíjať a využívať vo svojom živote, nadobudnúť potrebu vlastnej aktivity a tvorivosti  a vypestovať si základ záujmu o celoživotné vzdelávanie. Zabezpečiť starostlivosť o deti v predškolskom veku a spolu s rodičmi vytvoriť dobré východisko pre školskú prácu. Poskytnúť služby, ktoré vytvárajú  zázemie pre kvalitnú výchovnovzdelávaciu činnosť. Dlhodobým strategickým cieľom MŠ je príjemným, flexibilným prostredím vyvážene rozvíjať osobnosť dieťaťa s akceptovaním jeho individuálnych osobností. Vytvárať v psychickom a osobnostnom vývine detí adekvátne predpoklady na to, aby úspešne a bez závažných problémov mohli plniť úlohy a požiadavky 1. ročníka našej základnej školy.

 

Koncepčný zámer rozvoja školy vychádza z princípov a cieľov výchovy a vzdelávania podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní, zo štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0, ISCED l a ISCED 2 a z Národného programu výchovy a vzdelávania SR.

V koncepčnom zámer rozvoja školy sú stanovené nasledovné ciele:

a.       Podnecovať u žiakov záujem o poznanie  a viesť ich k pocitu zodpovednosti za svoju  budúcnosť

b.      Rozvíjať model školy preferujúci tvorivosť, samostatnosť, aktivitu a výchovu k demokratickým princípom v duchu humanizmu.

c.       Podporovať zavádzanie informačno-komunikačných technológií do vyučovacieho procesu.

d.      Viesť žiakov k zmysluplnému využívanie voľného času.

e.       Zabezpečiť rovnaký prístup a možnosti vzdelávania pre všetkých žiakov.

 

Poslanie školy pomenúva dôvod a zmysel jej existencie. Hovorí o tom, o čo sa škola snaží, čím sa zaoberá. Poslaním našej školy je:

f.       poskytnúť žiakom základné vzdelanie s cieľom rozvoja osobnosti, nadania, rozumových a psychických schopností dieťaťa,

g.      zabezpečiť rozumovú výchovu v zmysle vedeckého poznania a v súlade so zásadami humanity a demokracie,

h.      posilňovať úctu k ľudským právam a základným slobodám, k rodičom, k svojej vlastnej kultúre, jazyku a národným hodnotám,

i.        poskytovať mravnú, estetickú, pracovnú, zdravotnú, telesnú, ekologickú  a náboženskú výchovu,

j.        zdokonaľovať a zvýšiť jazykové znalosti a počítačovú gramotnosť žiakov,

k.      pripraviť žiakov pre ďalšie štúdium tak, aby boli konkurencieschopní na postupových školách

 

 

 

 

Ciele stanovené v koncepčnom zámere školy sme plnili napr.:

 

Ø   zvyšovaním úrovne výchovy a vzdelávania (účasť pedagógov na ďalšom vzdelávaní, podpora vyučovacích metód a postupov, ktoré rozvíjajú kompetencie žiakov odbornosť vyučovania)

Ø   ponukou mimoškolských činností (záujmové krúžky, vzdelávacie poukazy, školy v prírode, plavecký kurz, návšteva družobnej školy v Pápe, literárne a odborné exkurzie, detské tábory, vystúpenia na kultúrnych podujatiach, vydávanie školského časopisu)

Ø   starostlivosťou o žiakov so špeciálno – pedagogickými potrebami (spolupráca s CPPPaP, DIC, ŠPP, pomoc asistenta učiteľa, vlastný školský špeciálny pedagóg)

Ø   prípravou žiakov v cudzích jazykoch (vyučovanie CUJ s vyššou hodinovou dotáciou, konverzácia v CUJ)

Ø   využitím možnosti školy dosiahnuť čo najvyššiu gramotnosť v oblasti IKT žiakov a učiteľov (projekt INFOVEK, materiálne a personálne vybavenie školy, projekt „Škola budúcnosti“, modernizácia odbornej učebne, krúžky výpočtovej techniky, využitie IKT na vyučovaní, interaktívna tabuľa)

Ø   zapájaním sa do projektov a získavaním  financií z mimorozpočtových zdrojov (zabezpečenie počítačov, učebných pomôcok, finančné prostriedky na mimoškolské aktivity žiakov)

Ø   prezentáciou, propagáciou školy na verejnosti (www stránka školy, spolupráca s Radou školy, Radou rodičov, zriaďovateľom, aktivity školy na verejnosti, spolupráca s ďalšími inštitúciami, úspešná prezentácia školy na rôznych súťažiach a olympiádach)

 

Ciele o koncepčnom zámere MŠ:

 

Naše činnosti sú zamerané na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Základnou a najprirodzenejšou činnosťou dieťaťa predškolského veku je hra a preto ju využívame ako hlavnú metódu a formu pri získavaní zručností a poznatkov. Dlhodobým strategickým cieľom MŠ je príjemným, flexibilným prostredím vyvážene rozvíjať osobnosť dieťaťa  akceptovaním jeho individuálnych osobitostí. Vytvárať  v psychickom a osobnostnom vývine detí adekvátne predpoklady na to, aby úspešne a bez závažných problémov mohli plniť úlohy a požiadavky prvého ročníka ZŠ. V organizačnom a obsahovom usporiadaní denného poriadku sa zohľadňujú vnútorné a vonkajšie podmienky predškolského zariadenia, vekové a fyzické osobitosti detí.

 

§ 2.ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

 

Pomenovanie súčasného stavu a v oblasti výchovy a vzdelávania na škole je prvou fázou projektového riadenia zmeny. Reálny stav sme zistili preskúmaním školy a jej prostredia, urobili sme analýzu, ktorá bola zameraná na doterajšiu stratégiu školy, okolie školy a vnútro školy. Predpokladom dobrej pozície v konkurenčnom boji škôl je určitá sebareflexia školy, na základe ktorej vieme posúdiť, čo pozitívne môžeme ponúknuť smerom k verejnosti a v čom sa naopak musíme zlepšiť. Svoje silné a slabé stránky sme zisťovali:

 

a)             vyhodnotením plnenia cieľov, ktoré sme si určili  v koncepčnom zámere rozvoja školy

b)             pomocou správy o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej vo februári 2007 na ZŠ

c)             na základe výsledkov STEPE a SWOT analýzy, pedagogického prieskumu a pedagogického pozorovania

 

Analýzou STEPE sme zistili príležitosti a riziká pre našu školu. Otázka „Kde sme dnes?“ nehovorí len o tom čo sa deje v škole, ale pýta sa aj na kvalitu prostredia, v ktorom sa škola nachádza a čomu škola musí čeliť. Analýza STEPE hodnotí vonkajšie faktory, ktoré škola zmeniť nevie, ale je nimi ovplyvňovaná. Sektorovo pomenúva faktory, ktoré tlačia na zmenu školy a je dobré, ak ich budeme pri tvorbe svojich cieľov zvažovať. 

 

Grafické znázornenie faktorov, ktoré tlačia na zmenu školy

 

(S) - Sociálne faktory: nezamestnanosť v regióne, existenčné problémy sociálne slabých rodín, migrácia rodín do zahraničia, negatívny demografický vývoj, životný štýl, požadovaná úroveň edukácie, kultúra okolia

(T) – Technologické faktory: nové edukačné softvéry, elektronický zber informácií, nové informačné pramene, projekty pre učiteľov a žiakov, výskum, objavy

(E) – Ekonomické faktory: výdaje na edukáciu, ceny energií, normatív na žiaka, prerozdeľovanie financií, ekonomické zameranie regiónu, mimorozpočtové zdroje, ohodnotenie a postavenie učiteľa

(P) – Politické faktory: vládne priority, štátna edukačná politika, legislatíva, status učiteľa, požiadavky EU, Národný program výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike (Milénium)

(E) – Ekologické faktory: separácia odpadu, odvoz kuchynského odpadu, ochrana životného prostredia, šetrenie energiou, alternatívne zdroje energie

 

Analýzou faktorov vonkajších vplyvov sme zistili príležitosti a riziká a ich dopady na našu školu. Nepriaznivý vplyv na školu má miera nezamestnanosti v regióne. Rodičia často nájdu prácu len v zahraničí, a veľa rodín sa odsťahuje zo Slovenska a naša škola ostáva len kmeňovou školu týchto žiakov. Ďalším negatívnym javom je demografický vývoj, ktorý spočíva práve v spomínanom trende hľadania si práce v zahraničí. Žiak s rodinou odchádza do zahraničia a je minimálna pravdepodobnosť vrátenia sa na územie Slovenska, zakladá si rodinu v zahraničí. Obce v okolí Lučenca starnú, je čoraz menej narodených detí s maďarskou národnosťou. Menší počet žiakov spôsobuje samozrejme menší rozpočet školy, prevádzkové náklady sa zvyšujú, ekonomická náročnosť na školu stúpa. Z príležitostí môžeme vyzdvihnúť tvorbu projektov pre žiakov a učiteľov, Národný program výchovy a vzdelávania v SR, šetrenie energie, úroveň edukácie.

 

Analýzu SWOT sme použili na rozbor vnútorného a vonkajšieho prostredia školy z hľadiska jej silných a slabých stránok, a na rozpoznanie nových príležitostí a rizík, ktoré môžu byť pre splnenie cieľov školy nápomocné, prípadne ohrozujúce. Výsledky analýzy školy uvádzame v tabuľke.

 

Oblasti, v ktorých dosahujeme dobré výsledky:

 

a.              oblasť záujmovej činnosti (krúžok folklórny, futbalový, basketbalový, tanečný, dramatický, astronomický, ochrancov  prírody, elektronický, volejbalový, remeselnícky, divadelný, konverzácie v CUJ, výpočtovej techniky, Zümmögő – školský časopis)

b.             oblasť výchovno-vzdelávacieho procesu (účasť pedagógov na vzdelávaniach, kurzoch,   školeniach, získavanie nových vedomostí, zručností v oblasti výchovy – viď. časť o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov)

c.              úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach (100% úspešnosť pri prijímaní na gymnáziá a stredné školy – viď. údaje o úspešnosti žiakov)

d.             oblasť starostlivosti o žiakov so špeciálnymi pedagogickými potrebami (vlastný špeciálny pedagóg, dobrá spolupráca s CPPPaP, ŠPP,DIC)

e.              oblasť mimoškolských, voľnočasových aktivít (výstavy kníh, návšteva knižnice, plavecký výcvik, Majáles, lyžiarsky deň, vianočný program žiakov, literárne predstavenia, Ondrejovská veselica, odborné-literárne exkurzie, škola v prírode, návšteva divadelných predstavení, diskotéka, karneval, vydávanie školského časopisu, netradičné vyučovacie hodiny fyziky, účasť v táboroch, Estráda)

f.              účasť a úspešná prezentácia školy na súťažiach a olympiádach (výtvarné súťaže – napr. „Návrh zimných pohľadníc”, „Vesmír očami detí”, „Zdravie očami detí”, recitačné súťaže – nar. „Pekná maďarská reč”, súťaž Mihálya Tompu v prednese poézie a prózy, „Poznaj slovenskú reč”, olympiády, napr. olympiáda v anglickom jazyku, olympiáda v nemeckom jazyku,  matematická olympiáda, fyzikálna olympiáda, ďalšie súťaže – súťaž ochrany prírody Sajó Károly)

 

Opatrenia na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu, východiská do budúcna:

 

a.              Výchovu a vzdelávanie orientovať na žiaka, zohľadňovať jeho individualitu a jeho potreby s dôrazom na meniace sa podmienky a požiadavky spoločnosti.

b.             Odhaliť a rozvíjať nadanie, talent a schopnosť každého jedinca, rozvíjať ho ponukou mimoškolských aktivít.

c.              V záujme kvalitného vzdelávania doplňovať kabinety odbornými pomôckami, podľa možnosti zriadiť jazykovú učebňu a odbornú učebňu prírodovedných predmetov.

d.             Naďalej sa starať o odborný rast učiteľov prostredníctvom ďalšieho vzdelávania.

e.              Ďalšie skvalitnenie činnosti metodických orgánov školy a následné zvyšovanie ich participácie na riadení školy.

f.              Pokračovať v zosúladení programu výchovy a vzdelávania detí v MŠ s učebným plánom pre I. – IV. ročník ZŠ.

g.             Žiacku knižnicu doplniť o nové tituly a zvýšiť záujem žiakov o čítanie.

h.             Spolupracovať s rodičmi, s Radou školy, rešpektovať ich požiadavky a záujmy,ktoré vedú k zlepšeniu výchovno-vzdelávacieho procesu.

 

 

 

 

 

SW analýza školy

 

Kritérium

Veľmi silné

Silné

Priemerné

Slabé

Veľmi slabé

Ideálna poloha budovy

X

 

 

 

 

Málo žiakov v triedach

 

X

 

 

 

Dobré vybavenie PC

X

 

 

 

 

Mimorozpočtové zdroje z projektov

 

X

 

 

 

Mnoho výsledkov na súťažiach

 

X

 

 

 

Dobré mimoškolské aktivity pre žiakov

X

 

 

 

 

Dobré výsledky zo slovenského jazyka

X

 

 

 

 

Vlastný školský špeciálny pedagóg

 

 

X

 

 

Častá aktualizácia na Facebooku

X

 

 

 

 

Mladý kolektív

X

 

 

 

 

Zručnosť pedagogických zamestnancov

X

 

 

 

 

Hodnotenie školy zriaďovateľom

X

 

 

 

 

Hodnotenie školy štátnou inšpekciou

 

X

 

 

 

Moderné učebne – interaktívne tabule

 

X

 

 

 

Stará budova

 

 

 

X

 

Nájom budovy

 

 

 

 

X

Vysoké prevádzkové náklady

 

 

 

 

X

Hospitácie – výmena skúseností

 

 

X

 

 

Humanistický prístup k deťom

 

 

X

 

 

Spolupráca s rodičmi

 

 

X

 

 

Ďaleko sme od sídliska

 

 

X

 

 

Malá telocvičňa

 

 

 

X

 

Spolupráca s materskou školou

 

 

 

X

 

Veľa žiakov zo SZP

 

 

 

X

 

Materiálna vybavenosť odborných učební,

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OT analýza školy

 

Kritérium

Šanca

Riziko

Veľmi veľká(é)

Veľká(é)

Priemerné

Nízka(é)

Veľmi

nízka(é)

Vytvorenie jazykového programu školy

X

 

 

/

 

 

 

Lepšia propagácia školy

X

 

 

/

 

 

 

Rozvoj kompetencií učiteľa

X

 

/

 

 

 

 

Vypracovávanie a realizácia projektov

X

 

 

/

 

 

 

Atraktívnosť edukačnej ponuky

X

 

/

 

 

 

 

Celodenné vzdelávanie

X

 

 

/

 

 

 

Viac akcií s MŠ

X

 

/

 

 

 

 

Školský autobus

X

 

 

 

 

/

 

Školské vystúpenia na dedinách

X

 

/

 

 

 

 

Zaujímavá krúžková činnosť

X

 

/

 

 

 

 

Migrácia rodičov

 

X

/

 

 

 

 

Nepriaznivý demografický vývoj,

 

X

/

 

 

 

 

Asimilácia

 

X

/

 

 

 

 

Apatia, nezáujem o školu

 

X

/

 

 

 

 

Normatív na triedu

 

X

 

/

 

 

 

Spájanie ročníkov

 

X

 

/

 

 

 

Osemročné gymnázium

 

X

 

/

 

 

 

Otázka Rómska

 

X

 

 

 

/

 

Prepúšťanie

 

X

 

/

 

 

 

 

Záver

 

Riziká sú hlavne ekonomického a legislatívneho charakteru, ale najväčšie riziko je, že nebudeme mať dostatočný počet žiakov. Trend stáleho klesajúceho počtu žiakov je ťažké zastaviť pri takých vonkajších vplyvov, ako sú sociálne a politické faktory. Nezamestnanosť v regióne, ako jav, ovplyvniť nemôžeme, ani odchod rodičov za prácou, čo sa už javí ako trend. Nevieme ovplyvniť ani pripravovanú legislatívnu zmenu: prechod z normatívu na žiaka na normatív triedny. Určenie minimálneho počtu žiakov v triede je hrozbou, lebo na minimálny počet samostatnej triedy sa určil tak vysoký počet žiakov, čo môže znamenať spájanie tried, čo ohrozuje kvalitnú výchovno-vzdelávaciu prácu. a odradí rodičov od školy. Otázka rómska sa nejavila v porovnaní so školami vo Fiľakove ako hrozba, v našej škole v nižších ročníkoch nemáme Rómov, a ich počet aj vo vyšších ročníkoch je nízky. Ako veľmi veľké riziko sa však javí, že v zmiešaných slovensko – maďarských rodinách (ba v niektorých prípadoch aj v rodinách maďarských) sa rozhodnú pri výbere pre školu s vyučovacím jazykom slovenským.

Práve toto ohrozenie, túto slabinu musíme eliminovať takou ponukou kvalitnej výchovno-vzdelávacej práce, čo presvedčí rodičov o výhodách školy s vyučovacím jazykom maďarským. Propagácia zápisu prváčikov, propagácia vyučovania v materinskom jazyku  už nestačí. Rozvoj kompetencií učiteľa v prehlbovaní čitateľskej gramotnosti žiakov, ako rozvoj najdôležitejšej kompetencie, ktorá dáva možnosť získať informácie rôzneho druhu je nevyhnutným krokom školy v manažmente kvality. Zlepšenie propagácie školy cez jazykový program sa nám jednoznačne javí ako šanca, lebo nám dáva možnosť prehodnotiť pohľad na školu a získať dostatočný počet žiakov. Naša škola, ako jediná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Lučenci, musí poskytnúť služby, ktoré vytvárajú  zázemie pre kvalitnú výchovno-vzdelávaciu činnosť v troch jazykoch, ktoré pohotovo a bez problémov dáva možnosť ostať v regióne a nájsť si uplatnenie. Vychádzajúc z vonkajšej a vnútornej analýzy aktuálneho stavu školy, doterajšej orientácie, tradíciách a podmienkach školy a pri rešpektovaní podnetov a návrhov rodičovskej verejnosti, rady školy, pedagógov a žiakov školy, ako možnosť rozvoja školy vidím v propagácií strategického cieľa školy: sme jediná škola na území Lučenca, ktorá umožňuje výchovu a vzdelávanie žiakov v materinskom jazyku v prihraničnom území s dvomi „používanými“ jazykmi (maďarský a slovenský) a jedným svetovým jazykom (anglický alebo nemecký) v prostredí kde „sa naučia milovať to, čo robia, a aby si našli prácu, ktorú budú mať radi“.

 

 

 

 

Vypracoval:

 

Mgr. Péter Csúsz – riaditeľ ZŠ s MŠ

Mgr. Katarína Čomajová – štatutárna zástupkyňa riaditeľa pre ZŠ

Bc. Judita Gyetvai – zástupkyňa riaditeľa pre MŠ

 

 

V Lučenci, 22.08.2014